Αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 2020-2021

Αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 2020-2021

Οι νέες αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δίυθυνση του τμήματος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία από τις 14 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και κατά τις ώρες 10:00-13:00.

Συνημμένα με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίων (πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων)από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ
  4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
  5. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει την άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/C2) της γλώσσας συγγραφής της διδακτορικής διατριβής από τον Υποψήφιο Διδάκτορα όταν αυτή δεν είναι η μητρική του γλώσσα. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών θεωρείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας
  6. Συνοπτικό σχέδιο πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο να περιλαμβάνει: προτεινόμενο θέμα, περιγραφή του αντικειμένου έρευνας, περιγραφή μεθοδολογίας, προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα και ενδεικτική βιβλιογραφία
  7. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ο υποψήφιος ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του

Ιστοσελίδα: http://cons.uniwa.gr

Τηλ. Γραμματείας: 2105385407

Από τη Γραμματεία