ΔΙάλεξη Anna Dumitriou “An Artistic Exploration of the Bio-digital Conservation of Unruly Objects”.   

ΔΙάλεξη Anna Dumitriou “An Artistic Exploration of the Bio-digital Conservation of Unruly Objects”.   

Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 στις 6.00 μμσας προσκαλούμε στη διάλεξη της Anna Dumitriou με θέμα: “An Artistic Exploration of the Biodigital Conservation of Unruly Objects”.   

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f25ab9ebd97438e939a36e44e6dceea%40thread.tacv2/1622248930382?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22c0d922a0-f168-4ea9-b952-40693594829a%22%7d 

 Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μαθημάτων «Συντήρηση Αντικειμένων Φυσικής Ιστορίας» και «Συντήρησης Σύγχρονων Εικαστικών Έργων», του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

On Tuesday, June 15, 2021 at 6.00 pm (4pm BST) we invite you to the lecture of Anna Dumitriou on: “An Artistic Exploration of the Bio-digital Conservation of Unruly Objects”.  

To join the event please use the following link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5f25ab9ebd97438e939a36e44e6dceea%40thread.tacv2/1622248930382?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22c0d922a0-f168-4ea9-b952-40693594829a%22%7d 

 The lecture takes place in the context of the courses “Conservation of Natural History Objects” and “Conservation of Contemporary Art”, of the Department of Preservation of Antiquities and Works of Art of the University of West Attica.