Ορισμός εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος