Προκήρυξη Ανάδειξης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Προκήρυξη Ανάδειξης Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Προκήρυξη [42695/31-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΚΑ46Μ9ΞΗ-4ΦΖ)] για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων στα Τμήματα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. Επισυνάπτονται επίσης σε μορφήword έντυπα αιτήσεων υποψηφιότητας και υπευθύνων δηλώσεων. 
Σημειώνεται ότι:
  • Η ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική και θα λάβει χώρα την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr  
  •  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 30η Ιουνίου 2021. 
  • Το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 23  παρ. 3 του ν. 4485/2017 -ΦΕΚ 114/τ.Α’,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4692/2020] απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη Δ.Ε.Π και συγκεκριμένα από το σύνολο των Καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία καθώς και των υπηρετούντων Λεκτόρων του Τμήματος. 

ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ