Ελεύθερο Σχέδιο

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 1040

Semester:

1o Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Ευαγγελία-Μαρίνα Τσίλαγα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει ελεύθερες σχεδιάσεις συνθέσεων με χρήση διαφόρων μέσων και υλικών. Αναπτύσσεται η ικανότητά των φοιτητών/ριών στην ελεύθερη σχεδίαση και γίνονται εφαρμογές υλικών και μέσων.

Ασκήσεις γνωριμίας με τα διάφορα πλαστικά μέσα-υλικά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του σχεδίου από τους καλλιτέχνες ανά τους αιώνες.

Ασκήσεις με  σκοπό   την   αύξηση   της   παρατηρητικότητας και  του  ουσιαστικού ρόλου της αμεσότητας με την οποία καταγράφεται η οπτική εμπειρία.

Ασκήσεις με  σκοπό  την κατανόηση της λειτουργίας της γραμμής ως τρόπος παραγωγής τόνου και στην κατανόηση, της διαφορετικότητας  της  δυναμικής, της χειρονομίας των  καλλιτεχνών.

Ασκήσεις με  σκοπό την κατασκευή του ελευθέρου σχεδίου ( γραμμή, φόρμα, τόνος ).

Ασκήσεις με  σκοπό την   σχεδιαστική ανάδειξη  της   συνθετικής   ικανότητας, ώστε αυτή να  αξιοποιεί όχι μόνον τις τονικές επιφάνειες, αλλά και τα κενά που παρεμβάλλονται.

Προβολή βίντεο με θέμα  τις τεχνικές του Ελευθέρου Σχεδίου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αναπτύσσει στον/ην φοιτητή/ρια, την οπτική αντίληψη και την οπτική έρευνα, προσεγγίζοντάς τες σαν ένα κώδικα επικοινωνίας που λειτουργεί μέσω της αισθητικής του αντίληψης. Γίνεται γι΄αυτόν ένα εργαλείο μεταφοράς του οπτικού φαινομένου, αλλά και ένας κώδικας ερμηνείας του/ης.

Βελτιώνει και  διευρύνει τις σχεδιαστικές του ικανότητες και  διδάσκει  τις απεριόριστες δυνατότητες παραγωγής αυτοδύναμων εικόνων επάνω στο χαρτί. Επίσης, την κατανόηση της δυναμικής της χειρονομίας του κάθε καλλιτέχνη, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο της αμεσότητας με την οποία καταγράφεται η οπτική εμπειρία.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση :

Α.  Να έχουν βελτιώσει και  διευρύνει τις σχεδιαστικές τους ικανότητες.

Β.  Να έχουν αναπτύξει  την οπτική τους αντίληψη, ώστε να μπορούν με ευχέρεια να αποτυπώσουν σχεδιαστικά διάφορα ευρήματα και εικόνες.
Γ.  Να έχουν αναπτύξει την αισθητική τους αντίληψη ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την δομή και δημιουργία  ενός έργου τέχνης.