Γενική Φυσική

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 1020

Semester:

1o Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Γεώργιος Φακορέλλης

Περιεχόμενο Μαθήματος

(α) Διαλέξεις

Μηχανική του στερεού σώματος: απόκριση υλικών σε τάσεις, εισαγωγή στην ελαστική, θερμική, πλαστική, ιξωδοελαστική συμπεριφορά, έρπυση – θραύση – κόπωση.

Φυσικές ιδιότητες των υγρών (ιξώδες, επιφανειακή τάση, δείκτης διάθλασης).

Γεωμετρική οπτική. Ανάκλαση (κατοπτρική, διαχεόμενη),  Σκέδαση – Διάχυση (Νόμος Mie, Νόμος Rayleigh), διαπερατότητα (Τ), Οπτική πυκνότητα, Φθορισμός, Διάθλαση,  Περίθλαση, Πόλωση του φωτός.

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά (ένταση, συχνότητα, ενέργεια και μήκος κύματος). Κατηγορίες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (UV, VIS, IR, ακτίνες Χ).

Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής αερίων, Φάσματα εκπομπής ακτίνων Χ.

Ραδιενέργεια, στοιχεία πυρηνικής φυσικής.

Στοιχεία οπτικής, Αντικειμενικοί φακοί και τα σφάλματά τους, μεγέθυνση, διακριτική ικανότητα, οπτικά φίλτρα, οπτική πυκνότητα.

Θερμότητα και θερμοκρασία. Κινητική Θεωρία των αερίων. Κινητική ενέργεια των μορίων στην αέρια φάση. Κατανομή Boltzmann. 1ος και 2ος νόμος θερμοδυναμικής. Αντιστρεπτές θερμικές διεργασίες.

(β) Εργαστηριακές Ασκήσεις

Γενικοί κανόνες λειτουργίας του εργαστηρίου, τρόπος γραφής της εργαστηριακής αναφοράς, μονάδες μετρήσεων (ενέργειας, ακτινοβολίας, ραδιενέργειας).

Φυσικές σταθερές.

Μετρήσεις και σφάλματα. Γραφικές παραστάσεις.

Είδη πειραματικών σφαλμάτων, απόλυτο και σχετικό σφάλμα, στατιστική επεξεργασίας μετρήσεων, τυπική απόκλιση, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων,

Μηχανικές ιδιότητες υλικών,

Οπτικές ιδιότητες υλικών (δείκτης διάθλασης, περίθλαση, πόλωση, κ.λπ.),

Ιξώδες. Νόμος των Stokes-Einstein,

Επιφανειακή τάση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες και νόμους της φυσικής που διέπουν τα φαινόμενα που ευθύνονται για την τρέχουσα κατάσταση διατήρησης των ανασκαφικών και μουσειακών αντικειμένων, αλλά και εκείνα στα οποία βασίζονται σημαντικές δράσεις συντήρησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Είναι εξοικειωμένοι με τις μονάδες μέτρησης, τις διαδικασίες μέτρησης φυσικών μεγεθών, την στατιστική επεξεργασία πλήθους μετρήσεων σε βασικό επίπεδο.
  • Κατανοούν τις διάφορες φυσικές έννοιες που αφορούν
    • στην μελέτη και ερμηνεία φυσικών φαινομένων και των διεργασιών στα έργα  τέχνης και τις αρχαιότητες και
    • τα φαινόμενα που συντελούνται κατά τις μεθόδους συντήρησής τους
  • Εντοπίζουν την αρχή λειτουργίας των διαφόρων φαινομένων και να προβλέπουν την εξέλιξη ή/και το αποτέλεσμα μιας φυσικής διεργασίας.