Μέθοδοι Διάγνωσης μη Καταστρεπτικού Ελέγχου

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 3020

Semester:

3o Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Αθηνά Γεωργία Αλεξοπούλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή, ορισμός και βασικές αρχές εφαρμογής μεθόδων εξέτασης και μη καταστρεπτικής τεκμηρίωσης. Όρια, συμπληρωματικότητα και δυνατότητες των μεθόδων. Μεθοδολογία και Διάγραμμα Ροής.
 • Επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ύλης, απορρόφηση UV-ορατού, ηλεκτρονικές μεταπτώσεις σε οργανικά μόρια, σε σύμπλοκα ιόντα και σε ημιαγωγούς.
 • Το χρώμα ως φυσική ιδιότητα των υλικών (χρωματικός ερεθισμός) και στοιχείο τεκμηρίωσης αυτών (Αρχές χρωματομετρίας,  βασικά και συμπληρωματικά χρώματα,  προσθετική και αφαιρετική μέθοδος, Χρώμα και φάσμα απορρόφησης, ερμηνεία  του χρώματος των χρωστικών και των βαφών. Μέτρηση χρώματος. Συστήματα ταξινόμησης χρωματικών ερεθισμών.
 • Ειδικές απεικονίσεις στο ορατό (μακροφωτογραφία, εφαπτομενικός φωτισμός χρήση μονοχρωματικών ακτινοβολιών).
 • Υπεριώδη Απεικόνιση Ανάκλασης – Υπεριώδη Απεικόνιση Φθορισμού (χαρακτηριστικά υπεριώδους ακτινοβολίας, φωτιστικές πηγές, τεχνική χρησιμότητα, εφαρμογές),
 • Υπέρυθρη Ανακλαστογραφία (Θεωρία σκέδασης απορρόφησης στο εσωτερικό των χρωματικών στρωμάτων, συντελεστές σκέδασης-απορρόφησης, διεισδυτική ικανότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας, Πολυφασματικές απεικονίσεις, χρησιμότητα μεθόδων- εφαρμογές).
 • Έγχρωμη Υπέρυθρη Aνακλαστογραφία Η χρήση των ψευδοχρωμάτων στη διαγνωστική των αντικειμένων. Αρχή της μεθόδου τεχνική –εφαρμογές.
 • Υπέρυθρη ανακλαστογραφία φθορισμού
 • Θερμογραφία
 • Η χρήση των ακτίνων Χ στη διαγνωστική των αντικειμένων, ακτινογραφία, γ-γραφία,
 • Οπτική Μικροσκοπία – Ειδικές τεχνικές παρατήρησης, Μικροσκοπία φθορισμού. Αρχή μεθόδου, παραδείγματα εφαρμογές
 • Διαχείριση, επεξεργασία και αξιοποίηση αποτελεσμάτων.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η διαμόρφωση  σύγχρονης αντίληψης  ως προς την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα της διάγνωσης και της τεκμηρίωσης της κατάστασης διατήρησης, των υλικών και των τεχνικών κατασκευής των αντικειμένων πριν τις οποιεσδήποτε επεμβάσεις συντήρησης, αλλά και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης  και της πορείας διατήρησης αυτού στο χρόνο με τη βοήθεια μεθοδολογιών μη καταστρεπτικού ελέγχου (NDT Technologies). Στόχοι του μαθήματος είναι η απόκτηση της απαραίτητης θεωρητικής κατάρτισης και εμπειρίας εφαρμογής των μη καταστρεπτικών τεχνικών τόσο σε αρχαιολογικά αντικείμενα, όσο και σε εικαστικά έργα, καθώς επίσης  η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την σωστή ερμηνεία, την συνδυαστική ανάλυση και την κατάλληλη αξιοποίηση των πειραματικών αποτελεσμάτων

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση  του μαθήματος ο φοιτητής:

 • Θα έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας των μεθόδων και τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτών.
 • Θα είναι σε θέση να κατανοεί την τεχνική εφαρμογής των μεθόδων, να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, τα εργαλεία διαχείρισης αυτού και να  εφαρμόζει απλές τεχνικές διάγνωσης μη καταστρεπτικού ελέγχου.
 • Να δύναται να διακρίνει, να επιλέγει, να συνδυάζει και να διαχειρίζεται την κρίσιμη εικονιστική πληροφορία,
 • Να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί επιτυχώς τα αποτελέσματα του μη καταστρεπτικού ελέγχου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την συντήρηση των αντικειμένων και τη διατήρησή τους στο χρόνο.