Πρακτική Εργασία Φοιτητών

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 8030

Semester:

8ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

15

Μονάδες ECTS:

10

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ασκήσεις πεδίου σε Μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε Εθνικό και Διεθνές περιβάλλον, που περιλαμβάνουν:

·       Σύνταξη μελέτης συντήρησης

·       Εργασίες μελέτης και διερεύνησης των μνημείων

·       Επεμβάσεις προληπτική συντήρησης

·       Επεμβάσεις στερέωσης, υποστήριξης και συγκόλλησης

·       Επεμβάσεις καθαρισμού

·       Επεμβάσεις χρωματικής και μορφολογικής αποκατάστασης

·       Εργασίες αποθήκευσης και μεταφοράς

·       Εργασίες έκθεσης και παρουσίασης

·       Προβολή και ανάδειξη μνημείων

Έρευνα υλικών και τεχνικών συντήρησης, αποκατάστασης και έκθεσης-προβολής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι η σύνδεση των φοιτητών  με την αγορά εργασίας,  η περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και η πιθανή εξειδίκευση σε αντικείμενα της επιλογής τους, σε οργανωμένους φορείς, υπηρεσίες του δημοσίου αλλά και ιδιωτικά εργαστήρια.

Ο ανάδοχος φορέας πρέπει να διαθέτει οργανωμένα εργαστήρια συντήρησης στον ιδιωτικό ή Δημόσιο Τομέα, ή έρευνας σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή Ερευνητικά Κέντρα συναφούς με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών. Ειδικά στην περίπτωση των εργαστηρίων συντήρησης πρέπει να υπάρχει επιβλέπων πτυχιούχος Συντηρητής Αρχαιοτήτων ή Έργων Τέχνης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα δε Ερευνητικά Εργαστήρια επιβλέπει Ερευνητής με συναφή επιστημονική δραστηριότητα. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της Π.Α. σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
·         Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στους εργασιακούς ρυθμούς ενός οργανωμένοι εργασιακού περιβάλλοντος,

·         Κατανοεί  τις συνθήκες λειτουργίας ενός έμπειρου και οργανωμένου εργαστήριου συντήρησης.

·         Λαμβάνει αποφάσεις και να εφαρμόζει ενδεδειγμένες μεθοδολογίες συντήρησης

Και θα έχει:

·         Αναπτύξει κριτική σκέψη  και ταυτόχρονα να μπορεί να ακολουθήσει τις οδηγίες των υπευθύνων του χώρου εργασίας,

·         Εμπλουτίσει την εμπειρία του σε σημαντικά μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς,

·         Θέσει τις βάσεις για την οργάνωση ενός δικτύου συνεργασιών με επαγγελματίες στο χώρο της συντήρησης.