Συντήρηση Λίθου (Α’)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 6010Α

Semester:

6ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

8

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

Παναγιώτης Θεουλάκης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος 

Το μάθημα περιλαμβάνει αρχικά γεωλογικά και ορυκτολογικά δεδομένα σχετικά με τους λίθους, βασικό δομικό υλικό των μνημείων και γλυπτών καθώς και τους τρόπους εξόρυξης, μεταφοράς, λάξευσης και δόμησής των από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εκτενώς οι μορφές διάβρωσης των πετρωμάτων αυτών από παράγοντες όπως υγρασία, ατμοσφαιρική ρύπανση, βιολογικές επικαθίσεις, θερμοκρασιακές μεταβολές και προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης. Ακολουθούν δεδομένα συντήρησης και αποκατάστασης των πέτρινων μνημείων και έργων τέχνης και περιγράφονται διαδικασίες όπως αναλύσεις των δομικών υλικών των μνημείων, καθαρισμοί των επιφανειών, στερεώσεις των επιφανειών, συγκολλήσεις των θραυσμάτων, συμπληρώσεις των περιοχών που λείπουν και συνολική αισθητική αποκατάσταση του μνημείου ή του αντικειμένου.

Εργαστηριακό Μέρος 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση των ορυκτολογικών χαρακτηριστικών των πετρωμάτων ενώ πραγματοποιούνται εφαρμογές σε αντικείμενα και μνημεία. Περιγράφονται επίσης διαδικασίες, όπως οι αναλύσεις των δομικών υλικών των μνημείων, καθαρισμοί των επιφανειών, στερεώσεις των επιφανειών, συγκολλήσεις των θραυσμάτων, συμπληρώσεις απωλειών και συνολική αισθητική αποκατάσταση του μνημείου ή του αντικειμένου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια των γεωλογικών και ορυκτολογικών δεδομένων σχετικά με το βασικό δομικό υλικό των αρχιτεκτονικών μνημείων και των γλυπτών, τους μηχανισμούς διάβρωσης των λίθων κάτω από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, τις μεθόδους συντήρησης και αποκατάστασης. Επίσης, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη συντήρηση και αποκατάσταση των λίθινων μνημείων και έργων τέχνης και εφαρμογές σε πραγματικά αντικείμενα.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν :

–  Τις διάφορες κατηγορίες των φυσικών λίθων και τον τρόπο που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κτηρίων και τη δημιουργία γλυπτών.

–  Τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των λίθων καθώς και τις τεχνικές για τον προσδιορισμό και τη μέτρησή τους.

–  Την παθολογία και τους μηχανισμούς διάβρωσης των λίθων στα μνημεία.

–  Τις μεθόδους και τις τεχνικές συντήρησης των λίθων στις κατασκευές και στα γλυπτά.