Συντήρηση Βιβλίου – Χαρτιού (Β’)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 6030Β

Semester:

6ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

8

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

Κωνσταντίνος Χούλης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία

Με αφετηρία μια σειρά εφαρμογών σε αυθεντικά αντικείμενα οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν:

α) Το φάσμα των βασικών επεμβάσεων αποκατάστασης σε βιβλιακό – χαρτώο υλικό.

β) Το θεωρητικό υπόβαθρο των επεμβάσεων συντήρησης.

γ) Τα κριτήρια επιλογής των επεμβάσεων σε διαφορετικές περιπτώσεις.

δ) Τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι επεμβάσεις.

ε) Τη μεθοδολογία εφαρμογής των επεμβάσεων και

στ) τη δεοντολογία που διέπει τις επεμβάσεις.

Παράλληλα αναπτύσσεται η τεχνολογία κατασκευής των αυθεντικών υλικών που αποτελούν τα αντικείμενα και η συμπεριφορά τους στους παράγοντες φθοράς.

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει μία σειρά ασκήσεων μέσα από τις οποίες οι φοιτητές/τριες:

α) Θα γνωρίσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων

β) Θα εξασκήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την άριστη εφαρμογή των επεμβάσεων

γ) Θα δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνεται και η τελική γραπτή έκθεση των επεμβάσεων που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν:

1) Το πλήρες φάσμα των επεμβάσεων συντήρησης που εφαρμόζονται στη συντήρηση του χαρτιού

2) Τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα υλικά και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις

3) Το θεωρητικό υπόβαθρο των επεμβάσεων

4) Την ισχύουσα δεοντολογία και συμπεριφορά εντός των εργαστηρίων συντήρησης.

Παράλληλα θα έχουν αναπτύξει:

5) Την ικανότητα επιλογής των καταλλήλων επεμβάσεων κατά περίπτωση ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα

6) Τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες στην εφαρμογή συγκεκριμένων επεμβάσεων.