Συντήρηση Υφάσματος (Α’)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 7010Α

Semester:

7ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

8

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

Άννα Καρατζάνη

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εκμάθηση των ενδεδειγμένων βελονιών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση υφάσματος.
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών ενίσχυσης με χρήση βελονιών σε δοκίμια υφάσματος.
 • Εκμάθηση της μεθοδολογίας κατασκευής ενισχυμένης κρεμάστρας και ενισχυμένου πίνακα για την έκθεση και την αποθήκευση υφασμάτινων αντικειμένων.
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών ενίσχυσης με διάφορα συγκολλητικά που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση υφάσματος σε δοκίμια φθαρμένου υφάσματος και εξέταση των δεσμών συγκόλλησης που προκύπτουν από τις διαφορετικές μεθόδους, το χρόνο και τα υλικά ενεργοποίησης της συγκόλλησης.
 • Εκμάθηση βαφικής διαδικασίας υλικών υποστήριξης/ενίσχυσης των υφασμάτινων αντικειμένων.
 • Εφαρμογή ενεργειών καθαρισμού (επιφανειακού/μηχανικού, υγρού και χημικού καθαρισμού).
 • Εφύγρανση υφασμάτινων αντικειμένων με διάφορες μεθοδολογίες.
 • Εκμάθηση και εφαρμογή υλικών και μεθόδων αποθήκευσης και έκθεσης ιστορικών υφασμάτων (κατασκευή ενισχυμένου πίνακα και κρεμάστρας, κατασκευή ή προσαρμογή ομοιώματος κορμού, κατασκευή κουτιών κ.λ.π.).
 • Εφαρμογή των παραπάνω μεθοδολογιών σε ιστορικά υφάσματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί εξειδίκευση στην συντήρηση ιστορικών υφασμάτινων αντικειμένων. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με:

 • Τις κατηγορίες ιστορικών υφασμάτινων αντικειμένων (εκκλησιαστικά, λαογραφικά κ.λ.π.),
 • Τις τεχνικές διακόσμησης, των ιστορικών υφασμάτων.
 • Την ανάλυση των άμεσων και έμμεσων παραγόντων φθοράς και προσδιορισμός του είδους και των μηχανισμών φθοράς που παρατηρούνται στα υφασμάτινα αντικείμενα,
 • Την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης με καταστρεπτικές, ή μη, φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης,
 • Την ανάλυση των ενδεδειγμένων μεθόδων (βαφική, καθαρισμός, απολύμανση/απεντόμωση, εφύγρανση, ενίσχυση, συμπλήρωση, αποκατάσταση) και των κριτηρίων επιλογής των κατάλληλων υλικών που χρησιμοποιούνται για την προστασία και τη διατήρηση των ιστορικών υφασμάτων,
 • Θέματα ηθικής και δεοντολογίας στη συντήρηση υφασμάτινων αντικειμένων και τέλος
 • Το  σχεδιασμό προληπτικής συντήρησης και την επιλογή κατάλληλων υλικών και μεθόδων για την ασφαλή αποθήκευση και έκθεση των ιστορικών υφασμάτων.

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα μπορούν να:

 • Αναπτύξουν δεξιότητες στο χειρισμό των υφασμάτινων αντικειμένων
 • Εφαρμόζουν τα ενδεδειγμένα στάδια συντήρησης ανά περίπτωση αντικειμένου
 • Επιλέγουν τα καταλληλότερα υλικά συντήρησης λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που τίθενται ανά περίπτωση
 • Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες πρόληψης περαιτέρω φθοράς των υφασμάτινων αντικειμένων
 • Κατανοήσουν τις προδιαγραφές για την ασφαλή διατήρηση των υφασμάτων σε εκθεσιακό και αποθηκευτικό χώρο.