Βυζαντινή Αρχαιολογία & Τέχνη

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 3010

Semester:

3o Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Βασιλική Χρυσοβιτσάνου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στον κλάδο της Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Ορισμός – Περιοδολόγηση του βυζαντινού παρελθόντος. Εισαγωγή στη ρωμαϊκή τέχνη και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ακόλουθα αντικείμενα:

  1. Οργάνωση του δημόσιου (κοσμικού και ιερού) και του ιδιωτικού χώρου και πολεοδομία.
  2. Μνημειακή Ζωγραφική της περιόδου 330-1453.
  3. Ναοδομία και αρχιτεκτονική της περιόδου 330-1453.
  4. Εικόνες της περιόδου 330-1453.
  5. Εικονογραφημένα χειρόγραφα της περιόδου 330-453.
  6. Εικόνες της περιόδου 1453-1700.

Επίσης παρουσιάζονται τα αντικείμενα της μικροτεχνίας, της γλυπτικής, της κεραμικής και της νομισματικής κατά τη βυζαντινή περίοδο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι βασικοί μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι:

•      Γνωριμία με την ιστορία, τις αρχές και τους στόχους της βυζαντινής αρχαιολογίας.

•      Κατανόηση και εκμάθηση των βασικών αρχών της βυζαντινής τέχνης.

•      Κατανόηση και εκμάθηση βασικής τυπολογίας και στις διακριτές γνωστικές περιοχές του μαθήματος (μνημειακή ζωγραφική, αρχιτεκτονική και πολεοδομία, εικόνες, εικονογραφημένα χειρόγραφα, κεραμική, νομισματική και μικροτεχνία).

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
•      Κατατάσσει χρονολογικά και να εντάσσει σε πολιτισμικά περιβάλλοντα έργα τέχνης και αρχαιολογικά αντικείμενα και μνημεία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου.

•      Να κατανοεί τις διαφορετικές πτυχές του βυζαντινού πολιτισμού και το ρόλο που έπαιζαν τα διαφορετικά πεδία της τέχνης και της αρχαιολογίας στη βυζαντινή κοινωνία.