Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 2050

Semester:

2ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Βασιλική Αργυροπούλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μελέτη και επεξεργασία αυθεντικών επιστημονικών  κειμένων σε θέματα ειδικότητας από διάφορα βιβλία, άρθρα από εφημερίδες και το διαδίκτυο, καθώς και κριτικές από ξένα μηνιαία περιοδικά ειδικότητας.  Το περιεχόμενο των εν λόγω κειμένων είναι αντίστοιχο προς τα διδασκόμενα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος του Τμήματος, (Conservation of Paintings, Restoration of Michelangelo’s Frescoes, Stages of Glass Conservation, Old China and Ceramics, Causes of Damage to Museum Objects, Woodframe Furniture, Stone Decay, Solvents and Thinners, Adhesives, Dating Methods, etc.).

Ανάλυση και κατανόηση της συνολικής δομής της αγγλικής γλώσσας με τη χρήση γραπτών και προφορικών ασκήσεων που βασίζονται στα προς επεξεργασία κείμενα.

Ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης εξειδικευμένων όρων και συμμετοχής σε προφορική  παρουσίαση /συζήτηση επί  θεμάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

Εξάσκηση στο σύνολο της αγγλικής γλώσσας σε όλους τους τομείς με τελικό στόχο την πλήρη χρησιμοποίηση της  (προφορική και γραπτή επικοινωνία) σε θέματα Συντήρησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διδασκαλία του μαθήματος απευθύνεται στους φοιτητές της Συντήρησης που κατέχουν ήδη ένα καλό επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας. Έχει σαν σκοπό μέσα από μια σειρά επιλεγμένων αυθεντικών κειμένων του γνωστικού τους αντικειμένου να ολοκληρώσει τη διδασκαλία της ορολογίας Συντήρησης και να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό όλες τις δεξιότητες της γλώσσας (listening, speaking, reading, writing).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Χρησιμοποιούν την Αγγλική Ορολογία στο γνωστικό πεδίο της ειδικότητάς τους και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σπουδών τους κατά την διάρκεια της φοίτησής τους στο Τμήμα Συντήρησης.

·          Κατανοούν τη διεθνή βιβλιογραφία στην αγγλική γλώσσα.

·         Aναμεταδίδουν, στην  αγγλική γλώσσα γραπτά η προφορικά, πληροφόρηση που λαμβάνουν όπως άρθρα, συνεντεύξεις, συνέδρια, σεμινάρια και να δύνανται να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σε Προπτυχιακές ανταλλαγές.

·         Ανιχνεύουν ένα εξειδικευμένο επιστημονικό/τεχνολογικό κείμενο και να κατανοούν την κεντρική ιδέα του περιεχομένου, παρά την ύπαρξη άγνωστου λεξιλογίου και ορολογίας.

·         Αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενο ενός επιστημονικού/τεχνολογικού κειμένου.

·         Διατυπώνουν προφορικά η γραπτά στην αγγλική γλώσσα τα τεκμηριωμένα επιστημονικά συμπεράσματά τους, καθώς και τις απόψεις τους, με βάση τις πληροφορίες, τις πηγές και τα άλλα στοιχεία τα οποία τους έχουν δοθεί  η έχουν συγκεντρώσει.