Αικατερίνη Μαλέα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kmalea@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385416

Είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και διδάσκουσα στο Διατμηματικό ΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές” (που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα: Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του ΠαΔΑ, το Τμήμα Αρχαιολογίας – Ιστορίας & Ιστορίας της Τέχνης και το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ από το 2003 έως σήμερα) και στο ΠΜΣ «Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του ΠαΔΑ από το 2018 έως σήμερα). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και ηθικής, έρευνας και εφαρμογής μεθόδων συντήρησης οργανικών υλικών, ανασκαφικών ευρημάτων, λαογραφικών συλλογών και συλλογών Φυσικής Ιστορίας. Έχει εργαστεί στο Leather Conservation Centre (Northampton, U.K.), σε Εφορείες του Υπουργείου Πολιτισμού και σε Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Διαθέτει υπερδεκαετή ερευνητική εμπειρία ως κύρια ερευνήτρια σε 27 εθνικά και διεθνή Προγράμματα και πλούσιο δημοσιευμένο πρωτότυπο επιστημονικό έργο. Από το 2001 έως σήμερα είναι πιστοποιημένο μέλος με δικαίωμα ψήφου της Τεχνικής Επιτροπής TC346 του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Προτυποποίησης (CEN) που ασχολείται με την προτυποποίηση θεμάτων ορολογίας και γενικών αρχών συντήρησης στην πολιτιστική κληρονομιά. Από το 2005 έως σήμερα είναι μέλος της Ελληνικής Τεχνικής Επιτροπής Προτυποποίησης (ΕΛΟΤ): ΤΕ96 «Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς» η οποία είναι η αντικατοπτρική της TC/346 του CEN. Είναι επίσης μέλος σε Διεθνείς Οργανισμούς (ICOM-CC, ICCROM, ICOMOS, Archaeological Leather Group (ALG), Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία) και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Πλήρες βιογραφικό