Συνοπτικά το Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’                        
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
  ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Π1 1010 Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου ΜΓΥ 3 156         3 156 156 5 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.
2 Π1 1020 Γενική Φυσική ΜΓΥ 2 104 1 20     3 124 124 4 ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ. ΠΑΝΟΥ Ε.
3 Π1 1030 Στοιχεία Βιολογίας & Αρχές Βιοδιάβρωσης ΜΓΥ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ.,
ΠΟΥΡΝΟΥ Α.,
ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗ Ε.,
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ Α.
4 Π1 1040 Ελεύθερο Σχέδιο ΜΓΥ         4 104 4 104 104 4 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. ΔΙΑΚΟΜΗ Α.,
ΚΟΛΑΪΤΗΣ Κ., 
5 Π1 1050 Πλαστική ΜΓΥ         4 104 4 104 104 4 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. ΟΡΦΑΝΟΥ Ε.,
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Α.
6 Π1 1060 Γενική και Ανόργανη Χημεία ΜΓΥ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ.,
7 Π1 1070 Εφαρμογές της Φωτογραφίας στη Συντήρηση ΜΕΥ          3 78 3 78 78 3 ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ Α.-Γ. ΚΑΜΙΝΑΡΗ Α.Α.
  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                          
                             
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ                          
8 Π1 1080 Εισαγωγικές Γνώσεις Φυσικών Επιστημών ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ. ΠΑΝΟΥ Ε.
  ΣΥΝΟΛΟ   9 468 5 98 11 286 25 852 852 30    
                             
ΕΞΑΜΗΝΟ Β’                        
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΑΡΙΝΟ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
  ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Π1 2010 Κλασική Αρχαιολογία ΜΓΥ 3 156         3 156 156 5 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ Ι.
2 Π1 2020 Οργανική Χημεία της Συντήρησης ΜΓΥ 2 104         2 104 104 4 ΜΠΟΓΙΑΤΖΉΣ Σ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΉΣ Σ.
3 Π1 2030 Γενικές Αρχές και Θεωρία Συντήρησης ΜΕΥ 3 156         3 156 156 5 ΚΟΚΛΑ Β. ΠΕΤΡΟΥ Μ.
4 Π1 2040 Ζωγραφική: Υλικά και Τεχνικές ΜΕΥ 2 104 6 117     8 221 221 8 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.,
ΔΙΑΚΟΜΗ Α.
ΚΟΛΑΙΤΗΣ Κ.,
ΔΕΡΜΑΤΗΣ Χ.
5 Π1 2050 Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά ΜΕΥ 2 104         2 104 104 4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΎΛΟΥ Β.  
6 Π1 2060 Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνικές Αποτύπωσης ΜΕΥ         3 104 3 104 104 4 ΚΑΝΕΤΆΚΗ Ε. ΚΑΝΕΤΆΚΗ Ε.,
ΜΑΚΡΗΣ Δ.
                             
  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                          
                             
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ                          
                             
  ΣΥΝΟΛΟ    12 624 6 117 3 104 21 845 845 30    
                             
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’                        
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
  ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Π1 3010 Βυζαντινή Αρχαιολογία & Τέχνη ΜΓΥ 3 156         3 156 156 5 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Δ.
2 Π1 3020 Μέθοδοι Διάγνωσης μη Καταστρεπτικού Ελέγχου ΜΕΥ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ Α.-Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Γ.,
ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗ Ε.
3 Π1 3030 Τεκμηρίωση και Ψηφιακές Εφαρμογές στη Συντήρηση ΜΕΥ         3 117 3 117 117 5 ΜΑΚΡΉΣ Δ. ΜΑΚΡΗΣ Δ.,
4 Π1 3040 Επιστήμη των Ανόργανων Υλικών ΜΕΥ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΦΑΚΟΡΈΛΛΗΣ Γ. ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ.,
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.
5 Π1 3050 Αντίγραφο Ζωγραφικής ΜΕΥ         4 117 4 117 117 5 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. ΤΣΙΛΑΓΑ Ε.Μ.,
ΔΙΑΚΟΜΗ Α.,
ΚΟΛΑΪΤΗΣ Κ.,
ΟΡΦΑΝΟΥ Ε.,
ΔΕΡΜΑΤΗΣ Χ.
6 Π1 3060 Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων ΜΕ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α. (για το χειμερινό 22-23)
  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                          
                             
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ                          
7 Π1 3070 Εισαγωγή στα Υλικά Συντήρησης ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΠΟΥΡΝΟΥ Α. ΣΑΚΚΗ Ζ.
8 Π1 3080 Κεραμική των Ιστορικών Χρόνων ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ Ι.
  ΣΥΝΟΛΟ    9 468 6 117 7 234 22 819 819 30    
                             
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’                        
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΑΡΙΝΟ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
  ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Π1 4010 Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων ΜΕ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.,
ΜΑΛΕ Α.,
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ.,
ΜΑΝΕΤΑ Χ.,
ΡΑΠΤΗ Σ.,
ΠΕΤΡΟΥ Μ.
2 Π1 4020 Αντίγραφο Γλυπτικής ΜΕΥ         4 117 4 117 117 5 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. ΟΡΦΑΝΟΥ Σ.,
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Α.,
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.,
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ Η.
3 Π1 4030 Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΜΕΥ 3 156 2 39     5 195 195 6 ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ Α.-Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ Α.-Γ.,
ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ.,
ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗ Ε.
4 Π1 4040 Επιστήμη των Οργανικών Υλικών ΜΕΥ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΜΠΟΓΙΑΤΖΉΣ Σ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΉΣ Σ.,
ΦΡΑΓΚΟΣ-ΛΙΒΑΝΙΟΣ Λ.
5 Π1 4050 Τεχνικές Ανασκαφής ΜΕΥ 2 104 1 20     3 124 124 4 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.
6 Π1 4060 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης από τον Μεσαίωνα έως τον 18ο αι. ΜΓΥ 3 156         3 156 156 5 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Δ.
  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                          
                             
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ                          
7 Π1 4070 Ασφάλεια και Υγεία Κατά την Εργασία ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α.  
8 Π1 4080 Ειδικά Θέματα Ψηφιοποίησης & Μοντελοποίησης ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΜΑΚΡΗΣ Δ.  ΜΑΚΡΗΣ Δ. 
  ΣΥΝΟΛΟ    12 624 7 137 4 117 23 878 878 30    
                             
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε’                        
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
  ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Π1 5010 Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών ΜΕ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.,
ΜΑΛΕΑ Α.,
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ.,
ΜΑΝΕΤΑ Χ.,
ΡΑΠΤΗ Σ.
2 Π1 5020 Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών Στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά Μνημεία ΜΕ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Α.-Ν. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Π.,
ΚΑΝΕΤΑΚΗ Ε.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ν.Α.,
ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Σ.,
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
3 Π1 5030 Συντήρηση Βιβλιακών – Αρχειακών Συλλογών ΜΕ 2 104 2 39     4 143 143 5 ΧΟΥΛΗΣ Κ. ΚΟΚΛΑ Β.,
ΧΟΥΛΗΣ Κ.,
ΝΤΑΛΟΥΚΑ Ε.,
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α.
4 Π1 5040 Ιστορία της Τέχνης του 19ου και 20ου αι. ΜΓΥ 3 156         3 156 156 5 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Β., 
5 Π1 5050 Περιβάλλον Μουσείου & Προληπτική Συντήρηση ΜΕΥ 2 104 1 20     3 124 124 4 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΣΑΚΚΗ Ζ.
6 Π1 5060 Χρωματική και Μορφολογική Αποκατάσταση ΜΕ         4 104 4 104 104 4 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.
ΣΕΠΕΤΖΟΓΛΟΥ Ν.
  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                          
7 Π1 5070Α Ελληνική Τέχνη ΜΕΥ 2 52         2 52 52 2 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ Β.
7 Π1 5070Β Ιστορία της Τεχνολογίας ΜΕΥ 2 52         2 52 52 2 ΚΑΝΕΤΆΚΗ Ε. ΚΑΝΕΤΑΚΗ Ε.
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ                          
8 Π1 5080 Αισθητική Ανάλυση Παραδοσιακών Υφασμάτινων Αντικειμένων ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α. ΒΡΥΖΙΔΗΣ Ν.
9 Π1 5090 Ειδικά Θέματα Εφαρμογής Φυσικοχημικών Μεθόδων και Τεχνικών σε Πολιτιστικά Τεκμήρια ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ. ΚΑΜΙΝΑΡΗ Α.Α.
  ΣΥΝΟΛΟ    13 624 7 137 4 104 24 865 865 30    
                             
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’                        
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΑΡΙΝΟ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
  ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Π1 6040  Θεωρία και Μεθοδολογία Ανάλυσης Έργων Τέχνης ΜΕΥ         4 78 4 78 78 3 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.,
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ Β.
  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                          
2 Π1 6010Α Συντήρηση Λίθου (Α΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Π. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Π.,
ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ν.-Α.
2 Π1 6010Β Συντήρηση Ξύλινων Τεχνουργημάτων (Β΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΠΟΥΡΝΟΥ Α. ΠΟΥΡΝΟΥ Α.
3 Π1 6020Α Συντήρηση Κεραμικού και Γυαλιού (Α΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΜΑΝΕΤΑ Χ.
3 Π1 6020Β Συντήρηση Τοιχογραφίας (Β΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ.,
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
4 Π1 6030Α Συντήρηση Ψηφιδωτού (Α΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Σ. ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Σ.,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ.
4 Π1 6030Β Συντήρηση Βιβλίου – Χαρτιού (Β΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΧΟΥΛΗΣ Κ. ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α.,
ΚΟΚΛΑ Β.,
ΧΟΥΛΗΣ Κ.,
ΓΚΙΝΝΗ Ζ.
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ                          
5 Π1 6050 Ιστορικές Χρωστικές και Βαφές ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α. ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ.
6 Π1 6060 Τέχνη και Υλικότητα ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΥ Ε.
  ΣΥΝΟΛΟ    6 312 18 351 4 78 28 741 741 30    
                             
                             
ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’                        
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
  ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Π1 7040 Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης ΜΕ  3 78         3 78 78 3 ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Σ. ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Σ.
  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                          
2 Π1 7010Α Συντήρηση Υφάσματος (Α΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α.,
ΡΑΠΤΗ Σ.
2 Π1 7010Β Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα (Β΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΚΟΚΛΑ Β. ΦΑΡΔΗ Θ.
3 Π1 7020Α Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων (Α΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ.
3 Π1 7020Β Συντήρηση Φορητών Εικόνων (Β΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α. ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ.
4 Π1 7030Α Συντήρηση Οργανικών Υλικών (Α΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ. ΜΑΛΕΑ Α.,
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ.,
ΠΟΥΡΝΟΥ Α.,
ΠΕΤΡΟΥ Μ.
4 Π1 7030Β Συντήρηση Φωτογραφίας και Έργων Τέχνης σε Χαρτί (Β΄) ΜΕ 2 104 6 117     8 221 221 9 ΚΟΚΛΑ Β. ΚΟΚΛΑ Β.,
ΧΟΥΛΗΣ Κ.,
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ.
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ                          
5 Π1 7050 Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτιστικών Τεκμήριων σε Δεύτερη Χρήση (Spolia) ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΧΟΥΛΗΣ Κ. ΒΡΥΖΙΔΗΣ Ν.
6 Π1 7060 Ερμηνεία και Κοινωνική Λειτουργία της Σύγχρονης Τέχνης  ΜΓΥ 2 52         2 52 52 2 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΥ Ε.
  ΣΥΝΟΛΟ    6 390 18 351     27 741 741 30    
                             
                             
                             
ΕΞΑΜΗΝΟ Η’                        
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΑΡΙΝΟ
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
  ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Π1 8020 Πτυχιακή Εργασία Φοιτητών ΜΕ 5 390         5 390 390 15 ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  
2 Π1 8030 Πρακτική Εργασία Φοιτητών ΜΕ     15 293     15 293 293 10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  
  ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ                          
3 Π1 8010Α1 Συντήρηση Έργων Γλυπτικής (Α΄1) ΜΕ         3 117 3 117 117 5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.,
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ.
3 Π1 8010Α2 Συντήρηση Αντικειμένων Φυσικής Ιστορίας (Α΄2) ΜΕ         3 117 3 117 117 5 ΜΑΛΕΑ Α. ΜΑΛΕΑ Α.,
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ.,
ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ν.-Α.
4 Π1 8010Β1 Συντήρηση Σύγχρονων Εικαστικών Έργων (Β΄1) ΜΕ         3 117 3 117 117 5 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ.
4 Π1 8010Β2 Συντήρηση Σύγχρονων Βιβλιοδεσιών (Β΄2) ΜΕ         3 117 3 117 117 5 ΧΟΥΛΗΣ Κ. ΧΟΥΛΗΣ Κ.,
ΝΤΑΛΟΥΚΑ Ε.,
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α.
  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ                          
5 Π1 8040 Επαγγελματική Διαχείριση στη Συντήρηση ΜΕΥ  2 52         2 52 52 2 ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α. ΦΑΡΔΗ Θ.
6 Π1 8050 Πολιτιστική Διαχείριση ΜΕΥ  2 52         2 52 52 2 ΚΑΝΕΤΑΚΗ Ε. ΚΑΝΕΤΑΚΗ Ε.
  ΣΥΝΟΛΟ    5 390 15 293 3 117 23 800 800 30