Ασφάλεια και Υγεία Κατά την Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 4070

Semester:

4ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Προαιρετικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Άννα Καρατζάνη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα θα αποτελείται από διαλέξεις, κάθε μια από τις οποίες θα εστιάζεται και σε διαφορετική πλευρά του θέματος, ενώ σε κάθε περίπτωση θα γίνεται ειδική μνεία και για τον τομέα της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Αναφέρονται οι ακόλουθες ενότητες που θα διδαχτούν:

 • Εισαγωγικές έννοιες, κίνδυνος, εργατικό ατύχημα, αρχή της ευθύνης του εργοδότη
 • Θεσμικό πλαίσιο, Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομοθετικό πλαίσιο για υγεία και ασφάλεια στην εργασία – Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων
 • Ο ρόλος του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας στους επαγγελματικούς χώρους, σώμα επιθεώρησης εργασίας
 • Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Materials Safety Data Sheets)
 • Κίνδυνοι από πυρκαγιά, έκρηξη, ενεργητική και παθητική πυροπροστασία
 • Φυσικοί παράγοντες (κραδασμοί, δονήσεις και θόρυβος, θερμικό περιβάλλον, φωτισμός, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ακτινοβολία)
 • Εργονομικός σχεδιασμός χώρων εργασίας και εξοπλισμού εργασίας, ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας, Έκθεση σε ακτινοβολία και οθόνες υπολογιστή
 • Μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία, Εργασίες σε ύψη
 • Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό και ηλεκτρικό ρεύμα, Σύνδρομο άρρωστου κτιρίου και εποχική γρίπη
 • Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες ως επαγγελματικός κίνδυνος
 • Τυποποιημένες φράσεις κινδύνου και φράσεις προφυλάξεων ή ασφαλούς χρήσης – Σήμανση
 • Σύνδρομα Stress, Burn-out, Mobbing
 • Πρόληψη και προστασία εργαζομένων – Μέσα ατομικής προστασίας
 • Πρώτες βοήθειες.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ιες θα έχουν αποκτήσει  εμπεριστατωμένη γνώση για τα βασικά και επιμέρους χαρακτηριστικά των κινδύνων ατυχημάτων κατά την εργασία, των μεθόδων και των τεχνικών της αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων ατυχημάτων κατά την εργασία. Επίσης θα γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει την Ασφάλεια και υγεία στην εργασίας, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα (ΠΔ17/1996 ΦΕΚ 10/Α/96 κεφ. Γ., άρ.7, παρ. 7) και την Ευρωπαϊκή Ένωση.