Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. δομείται με τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται αφ’ ενός οι βασικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση από τους φοιτητές ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πεδίου, που συνίσταται στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα.

Οι ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές απαιτούν διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα φυσικών επιστημών (φυσικής, χημείας, φυσικοχημείας, βιολογίας), ανθρωπιστικών επιστημών (αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης), καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών.

Κατά την διάρκεια των οκτώ εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής και εκπόνηση εργασιών, με έμφαση στην μελέτη περιπτώσεων (case studies), την ομαδική εργασία και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και την πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών η οποία πραγματοποιείται σε χώρους εφαρμογής, (δημόσια, ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους χώρους) με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα περιγράμματα των μαθημάτων που προσφέρονται ανά εξάμηνο. Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ/ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Εξάμηνο

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Εξάμηνο

Συντήρηση Λίθου

 

Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων

 

ΣΤ’

 

Ζ΄

Συντήρηση Έργων Γλυπτικής 

Η΄

 

Επιστήμη των οργανικών υλικών

 

Δ’

Συντήρηση Ξύλινων Τεχνουργημάτων

ΣΤ’

 

Επιστήμη των ανόργανων υλικών

 

 

Γ΄

Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων

Ζ΄

 

Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών Στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά  Μνημεία

Ε΄

Συντήρηση Ψηφιδωτού

 

Συντήρηση Λίθου

 

ΣΤ΄

 

ΣΤ΄

 

 

Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων

 

Δ΄

Συντήρηση Οργανικών Υλικών

Ζ΄

 

Συντήρηση Λίθου

 

Συντήρηση Οργανικών Υλικών

 

ΣΤ’

 

Ζ΄

Συντήρηση  Αντικειμένων Φυσικής Ιστορίας

Η΄

 

Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών

 

Ε΄

Συντήρηση Υφάσματος

Ζ΄

 

Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών Στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά  Μνημεία

 

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων

 

 

Ε΄

 

 

Δ΄

Συντήρηση Τοιχογραφίας

Ζ΄

 

 

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων

Δ΄

 

Συντήρηση Φορητών Εικόνων

 

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα

 

Ε΄

 

 

Ε΄

 

Συντήρηση Βιβλιακών – Αρχειακών Συλλογών

Ε΄

 

Συντήρηση Βιβλίου – Χαρτιού

 

Συντήρηση Σύγχρονων Βιβλιοδεσιών

 

 

ΣΤ΄

 

Η΄

 

Συντήρηση Βιβλίου – Χαρτιού

ΣΤ΄

 

Συντήρηση Φωτογραφίας και Έργων Τέχνης σε Χαρτί

 

Ζ΄

 

Γενική Φυσική

Α΄

 

Μέθοδοι Διάγνωσης μη Καταστρεπτικού́ Ελέγχου

 

Γ’

 

Γενική και Ανόργανη Χημεία

 

Α΄

Επιστήμη των Ανόργανων Υλικών

Γ΄

 

Οργανική Χημεία της Συντήρησης

 

Β’

Επιστήμη των Οργανικών Υλικών

Δ’

 

Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου

 

Α΄

Κλασική Αρχαιολογία

Β΄

 

Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου

 

Κλασική Αρχαιολογία

 

Α’

 

Β’

Τεχνικές Ανασκαφής

Δ΄