Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. δομείται με τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται αφ’ ενός οι βασικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση από τους φοιτητές ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πεδίου, που συνίσταται στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα.

Οι ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές απαιτούν διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα φυσικών επιστημών (φυσικής, χημείας, φυσικοχημείας, βιολογίας), ανθρωπιστικών επιστημών (αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης), καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών.

Κατά την διάρκεια των οκτώ εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής και εκπόνηση εργασιών, με έμφαση στην μελέτη περιπτώσεων (case studies), την ομαδική εργασία και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και την πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών η οποία πραγματοποιείται σε χώρους εφαρμογής, (δημόσια, ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους χώρους) με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα περιγράμματα των μαθημάτων που προσφέρονται ανά εξάμηνο. Στον παρακάτω πίνακα θα δείτε τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ/ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

αρ. απόφασης Τμήματος: 5/02-03-2022

αρ. απόφασης Συγκλήτου: 5/29-03-2022

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Εξάμηνο

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Εξάμηνο

Γενική Φυσική

Α΄

Μέθοδοι Διάγνωσης μη Καταστρεπτικού́ Ελέγχου

Γ’

Γενική και Ανόργανη Χημεία

Α΄

Επιστήμη των Ανόργανων Υλικών

Γ΄

Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου

Α΄

Κλασική Αρχαιολογία

Β΄

Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου

Α’

Τεχνικές Ανασκαφής

Δ΄

Κλασική Αρχαιολογία

Β’

Οργανική Χημεία της Συντήρησης

Β’

Επιστήμη των Οργανικών Υλικών

Δ’

Γενικές Αρχές και Θεωρία Συντήρησης

Β’

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων

Γ΄

Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων

Δ’

Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών

Ε’

Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών Στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά Μνημεία

Ε’

Συντήρηση Βιβλιακών – Αρχειακών Συλλογών

Ε΄

Επιστήμη των Ανόργανων Υλικών

Γ΄

Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων

Ζ΄

Επιστήμη των Οργανικών Υλικών

Δ’

Συντήρηση Ξύλινων Τεχνουργημάτων

ΣΤ’

Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων

Δ΄

Συντήρηση Οργανικών Υλικών

Ζ΄

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων

Γ΄

Συντήρηση Φορητών Εικόνων

Ζ΄

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα

Ζ΄

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων

Γ΄

Συντήρηση Τοιχογραφίας

ΣΤ΄

Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών Στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά  Μνημεία

Ε΄

Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών Στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά  Μνημεία

Ε΄

Συντήρηση Ψηφιδωτού

ΣΤ΄

Συντήρηση Λίθου

ΣΤ΄

Συντήρηση Βιβλιακών – Αρχειακών Συλλογών

Ε΄

Συντήρηση Βιβλίου – Χαρτιού

ΣΤ΄

Συντήρηση Σύγχρονων Βιβλιοδεσιών (Β’2)

Η΄

Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών

Ε΄

Συντήρηση Υφάσματος

Ζ΄

Συντήρηση Βιβλίου – Χαρτιού

ΣΤ΄

Συντήρηση Φωτογραφίας και Έργων Τέχνης σε Χαρτί

Ζ΄

Συντήρηση Λίθου

ΣΤ’

Συντήρηση Έργων Γλυπτικής (Α’1)

Η΄

Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων

Ζ’

Συντήρηση Λίθου

ΣΤ’

Συντήρηση  Αντικειμένων Φυσικής Ιστορίας (Α’2)

Η΄

Συντήρηση Οργανικών Υλικών

Ζ΄