Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. δομείται με τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται αφ’ ενός οι βασικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου Τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση από τους φοιτητές ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου και ταυτόχρονα η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πεδίου, που συνίσταται στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα.

Οι ανάγκες για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές απαιτούν διεπιστημονική και σύνθετη πρακτική. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει μαθήματα φυσικών επιστημών (φυσικής, χημείας, φυσικοχημείας, βιολογίας), ανθρωπιστικών επιστημών (αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης), καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών εφαρμογών.

Κατά την διάρκεια των οκτώ εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής και εκπόνηση εργασιών, με έμφαση στην μελέτη περιπτώσεων (case studies), την ομαδική εργασία και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και την πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών η οποία πραγματοποιείται σε χώρους εφαρμογής, (δημόσια, ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους χώρους) με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Δείτε:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ/ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αντιστοιχίες μαθημάτων ΠΑΔΑ-ΤΕΙΑ

Μεταβατικές ρυθμίσεις Προγράμματος Σπουδών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ)