Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αποσκοπεί στην παραγωγή καινοτόμου έρευνας με στόχο τη διαμόρφωση ερευνητών οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα, καθώς και σε διεπιστημονικά πεδία με τα οποία συνεργεί.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) ή ο πτυχιούχος Τμήματος με 10 εξάμηνα σπουδών (integrated master, άρθ. 46 του ν. 4485/2017). Κατ’ εξαίρεση, μη κάτοχος ΔΜΣ μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτωρ εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, επαγγελματικό ή/και ερευνητικό έργο, το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, από επιστημονικές δημοσιεύσεις, ευρεσιτεχνίες ή άλλο αναγνωρισμένο έργο.
Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος δύο φορές κατ’ έτος και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο, με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και εξετάζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος δύο (2) φορές το χρόνο, ήτοι Απρίλιο και Νοέμβριο, αντίστοιχα, εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης ανάγκης (π.χ. προκηρύξεις φορέων για τη χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών).

Κανονισμός σπουδών

 

Οδηγίες σύνταξης του Συνοπτικού Σχεδίου συγγραφής της πρότασης Διδακτορικής Διατριβής

 

Οδηγός Διδακτορικών Σπουδών (Μάρτιος_2022)

 

Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

 

Τρέχουσες χορηγίες εκπόνησης διατριβής:

 

Κριτήρια και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών

 

Αίτηση

 

Τρέχουσες διδακτορικές διατριβές

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024