5ο Εξάμηνο

5ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1 5010 Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών ΜΕ 4 5 Γεώργιος Παναγιάρης, Αικατερίνη Μαλέα, Βασιλική Αργυροπούλου
Π1 5020 Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά Μνημεία ΜΕ 4 5 Παναγιώτης Θεουλάκης, Ελένη Κανετάκη, Αλέξιος Στεφανής, Στεφάνια Χλουβεράκη, Μαρία Χατζηδάκη
Π1 5030 Συντήρηση Βιβλιακών – Αρχειακών Συλλογών ΜΕ 4 5 Κωνσταντίνος Χούλης, Άννα Καρατζάνη, Βασιλική Κόκλα
Π1 5040 Ιστορία της Τέχνης του 19ου και 20ου αι. ΜΓΥ 3 4 Βασιλική Χρυσοβιτσάνου
Π1 5050 Περιβάλλον Μουσείου & Προληπτική Συντήρηση ΜΕΥ 3 4 Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Χριστίνα Μανέτα
Π1 5060 Χρωματική και Μορφολογική Αποκατάσταση ΜΕ 4 3 Λεωνίδας Καραμπίνης
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1 5070Α Ελληνική Τέχνη ΜΕΥ 2 4  
Π1 5070Β Ιστορία της Τεχνολογίας ΜΕΥ 2 4 Ελένη Κανετάκη
Προαιρετικά
Π1 5080 Αισθητική Ανάλυση Παραδοσιακών Υφασμάτινων Αντικειμένων ΜΓΥ 2 2  
Π1 5090 Ειδικά Θέματα Εφαρμογής Φυσικοχημικών Μεθόδων και Τεχνικών σε Πολιτιστικά Τεκμήρια ΜΓΥ 2 2