Ερευνητικά προγράμματα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

 Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ:                                                              

  1. INVESTIGATION OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS EFFECTS ON ORGANIC MATERIALS CONSTITUTING THE NATURAL AND CULTURAL HERITAGE

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

  1.     SAVING WOODEN SHIPWRECKS IN THE MEDITERRANEAN MARINE ECOSYSTEM: RESEARCH, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS OF IN SITU PROTECTION.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Α. Πούρνου

Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ:

(7 από τα 8 υποέργα της θεματικής ενότητας 1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού – Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες, που διαχειρίζεται το ΤΕΙ-Α προτάθηκαν από μέλη ΕΠ του Τμήματος)

  1. Φυσικοχημική μελέτη και τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης ελαιογραφικών έργων και σχεδίων σε χαρτί. Διαμόρφωση κριτηρίων – προτάσεις συντήρησης

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Α. Αλεξοπούλου

  1. Χηλικά Αντιδραστήρια που Εφαρμόζονται στην Κλινική Ιατρική, Οδηγούν στην Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων Μεθόδων Καθαρισμού για Μουσειακά Αντικείμενα

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Α. Πούρνου

  1. Έρευνα για την ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας καθαρισμού υλικών τεκμηρίων πολιτιστικής & φυσικής κληρονομίας πρωτεϊνικής σύστασης, με χρήση ακτινοβολίας λέιζερ

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

  1.     Πρότυπη μελέτη για την εξέταση της παθολογίας και τη συντήρηση των δομικών και διακοσμητικών στοιχείων Βυζαντινών μνημείων

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Β. Λαμπρόπουλος

  1. Ορισμοί και όρια. Έρευνα για τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού δεοντολογικού πλαισίου παραγωγής και διαχείρισης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Θ. Αβαριστσιώτης

  1.     Στερέωση και επιβράδυνση του ρυθμού φθοράς φυσικών λίθων και υλικών δομής με αργιλικές προσμίξεις, στα αρχιτεκτονικά μνημεία

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Θεουλάκης

  1. Νέες εφαρμογές ηλεκτροχημικών μεθόδων και αναστολέων διάβρωσης για επιτόπου επιθεώρηση σε ναυάγια και επεμβάσεις σε ενάλια σύνθετα αντικείμενα με μεταλλικά στοιχεία.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Β. Αργυροπούλου

 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

«Μελέτη του οστεολογικού υλικού στην ανασκαφή Βουθρωτού Αλβανίας»
Ελληνοαλβανική επιστημονική και τεχνολογική διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας (1992-1994)
Επιστημονικός Υπεύθυνος : Γ. Παναγιάρης

“Συμβολή στην διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτιστικών δεδομένων της μεταβατικής περιόδου μεταξύ μεσοελλαδικής-Υστεροελλαδικής εποχής με αρχαιομετρικές μεθόδους, σε σκελετικό υλικό”
ΠΕΝΕΔ 91 ΕΔ 183, χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΤ, (1994-1996).
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Ιωακείμογλου

“Συντήρηση και αναστήλωση τεκμηρίων και μνημείων του υλικού πολιτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών”
Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας (1994-1996).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Χαραλάμπους

«Μηχανισμοί φωτοχημικής αλλοίωσης των συνδετικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παλαιά ζωγραφικά έργα».
Διακρατική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τη Γαλλία, ΓΓΕΤ, (1994-1997).
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Ιωακείμογλου

«Τεχνολογία Laser στη Συντήρηση έργων Τέχνης».
ΕΠΕΤ ΙΙ Lateca (1995-1998).
Υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας του ΤΕΙ : Ε. Ιωακείμογλου

“Έρευνα μεθόδων αποκάλυψης και συντήρησης ανθρωπίνων και ζωικών λειψάνων από παλαιοντολογικές και αρχαιολογικές ανασκαφές”
ΠΕΝΕΔ 91 ΕΔ156, ΓΓΕΤ, (1995)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Χαραλάμπους, Καθηγητή του Τμήματος

«Διατήρηση και αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Κρήτης»
ΕΠΕΤ ΙΙ Δαίδαλος (1995).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Η. Νομπιλάκης

«Αποτύπωση-συντήρηση ταφικού μνημείου του Κοραή στο Α΄ Κοιμητήριο Αθήνας».
Δήμος Αθηναίων (1996).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Η. Νομπιλάκης

«ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ: πρόγραμμα αναβάθμισης εργαστηρίου πέτρας-μάρμαρου-κονιάματος».
ΓΓΕΤ (1996).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Η. Νομπιλάκης

«Συνεισφορά στη μελέτη των τεχνικών κατασκευής των φορητών εικόνων, με φυσικοχημικές τεχνικές: Χαρακτηρισμός και αναγνώριση της ταυτότητας του πρωτεϊνικού συνδετικού μέσου και των χρωστικών υπό μορφή λάκκας, με συνδυασμό τεχνικών αέριας χρωματογραφίας, υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης και αέριας χρωματογραφίας /φασματομετρίας μάζας».
Διακρατική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με την Ιταλία, ΓΓΕΤ, (1997 -1999).
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Ιωακείμογλου

«ΕΥΡΥΔΙΚΗ- πρόγραμμα αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών για τη Φυσικοχημική μελέτη , διάγνωση και τεκμηρίωση των μουσειακών αντικειμένων» ΕΠΕΤ ΙΙ έργο 96ΕΠΥ 104Α, ΓΓΕΤ, 1997.

Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Ιωακείμογλου. «Ακριβής αποτύπωση, έρευνα αιτίων φθοράς και συντήρηση εσωτερικού διακόσμου του Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων στο Α΄ Κοιμητήριο Αθήνας».
Δήμος Αθηναίων (1997).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Η. Νομπιλάκης

«Παρακολούθηση (Monitoring) συμπεριφοράς δομικού υλικού λιθοδομών κτιρίων και μνημείων σε ανοικτούς χώρους»
ΕΛΚΕ (ΤΕΙ-Α). (1997-2000)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηλ. Νομπιλάκη

“ΟΙΚΟ-ΑDAPT – Νέες Τεχνολογίες, Μέθοδοι καιΥλικά για την Αποκατάσταση Μνημείων και Κτιρίων “,
Υπουργείο Εργασίας – Κοινοτική Πρωτοβουλία Απασχόλησης – Άξονας Adapt. Δήμος Αθηναίων (1997-2000)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Η. Νομπιλάκης

«Η προτυποποίηση μετρήσεων χρώματος αρχαιολογικών αντικειμένων ως εργαλείο εκτίμησης της κατάστασης διατήρησής τους».
Δράση ενίσχυσης της ερευνητικής υποδομής ΕΛΚΕ (ΤΕΙ-Α) (1997-2000)
Επιστημονικός Υπεύθυνος : Γ. Παναγιάρης

«Μελέτη των βερνικιών των βυζαντινών φορητών εικόνων με συνδυασμό φασματοσκοπικών και χρωματογραφικών τεχνικών. Επίδραση των αναστολέων στη φωτοξείδωση των βερνικιών».
ΓΓΕΤ, 1998- 1999. Διακρατική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με τη Γαλλία.
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Ιωακείμογλου

“Συντήρηση γλυπτών Γιαννούλη Χαλεπά και λήψη εκμαγείων από πρωτότυπα έργα”. Κοινότητα Πανόρμου Τήνου-Τ.Ε.Ι. Αθήνας, (1998-99). .
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Ρόκος

” Συντήρηση Λιθαναγλύφων Τήνου – Δημιουργία Μουσείου Αντιγράφων ”
Επαρχείο Τήνου (1998 – 2002)
Υπεύθυνος προγράμματος: Ηλ. Νομπιλάκη

“Il Restauro de la Conservazione della V Cappella del sanctuaria Madonna del soccorso, Como-Italia”.
RAPHAEL (1998-1999).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

“Επιλογή μεθόδων συντήρησης αρχαιολογικών οργανικών υλικών-συμβατικών με την αρχαιομετρική έρευνα”.
RAPHAEL (1998).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

“Holistic approach and digital recording of the Structure, Technology, Decay, Conservation and Promotion of archaeological and historical leather artifacts and natural history collection specimens”.
RAPHAEL, 1999 R99/II2C/25-512.82796.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

«Οργάνωση και Διαχείριση περιεχομένου ενός Πολύγλωσσου Λεξικού Όρων Συντήρησης». CONNECT Project No A2/GR.83-SI2.171361, (1999-2001
Υπεύθυνος Προγράμματος: Γ. Παναγιάρης
Επιστημονική Συντονίστρια Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Β. Αργυροπούλου

«Ανάπτυξη μεθόδων τεκμηρίωσης και ανάλυσης δεδομένων βιοδιάβρωσης μουσειακών αντικειμένων»
Ερευνητικό Πρόγραμμα Ελληνορωσικής συνεργασίας (2000-2002)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

“CON.BE.FOR – conservatori – restauratori di Beni Culturali in Europa : Centri ed Istituti di Formazione. Laboratorio – Ricerca comparata, seminario”
Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Ιταλία (2000).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Η. Νομπιλάκης

“Art & Technologies in Conservation”.
SAVE ART 2000 – 2001.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Κουτσουρής

«DiARTgnosis: Study of European Religious painting”.
CULTURE 2000 /A2/GR-96 (2000-2005)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κουτσουρής Α.
CULTURE 2000 N°2000/Α1/GR-283CLT-CA1A.

«Save our outdoor bronze monuments”
Συντονιστής Municipality of Athens Development Agency
Επιστημονική Υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας του ΤΕΙ: Β. Αργυροπούλου

«First Aid for wetland cultural heritage finds. Tradition and Innovation» (acronym FAITH).
«CULTURE 2000»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

ς«HOPE – Distant Learning Brokerage Environment for Life Long training of Individuals with emphasis in Socially Excluded Communities»
Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα I.S.T. ΤΕΙΑ (2001-2003)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

«Διαχείριση, μελέτη και συντήρηση 32 υπαίθριων μνημείων για το δήμο Νέας Σμύρνης».
Δήμος Νέας Σμύρνης, 2002-2003
Υπεύθυνος Προγράμματος: Β. Αργυροπούλου

«Μελέτη μυκητιακής αλλοίωσης έφυδρου ξύλου προϊστορικών οικισμών»
Διακρατικό Πρόγραμμα Ερευνητικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ρωσίας (2002-2003)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

«Τεχνολογία Laser για τη συντήρηση γλυπτών»
Γ.Γ.Ε.Τ., Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2004. (2003-2005)
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Π.Θεουλάκης, Ε. Ιωακείμογλου

«Συντήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς, Εκπαίδευση στην Κορυτσά», (2003 – 2004).
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Τσίλαγα«Συντήρηση 22 υπαίθριων μνημείων της Νέας Σμύρνης».
Δήμος Νέας Σμύρνης 2004-2007.
Συντονίστρια Προγράμματος: Β. Αργυροπούλου

«ΚΡΑΚΛΕ: Μεθοδολογία για την εξαγωγή δικτύου ρωγματώσεων και συγκεκριμένων μαθηματικών χαρακτηριστικών του από τις εικόνες της ορατής, υπεριώδους και υπέρυθρης περιοχής του φάσματος»
ΑΘΗΝΑ 2004, ΕΛΚΕ, ΤΕΙ – Α.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Αλεξοπούλου

«Life: Ζαγόρι Ιωαννίνων. Συνδυασμός δράσεων για την ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος»
ΕΛΚΕ, ΤΕΙ – Α. (2004-2005)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

«Developing new analytical techniques and Materials for monitoring and protecting metal artefacts and monuments from the Mediterranean».
INCO MED STREP project Contract No. 509126.
Συντονίστρια στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα: Β. Αργυροπούλου

«Συστηματική μελέτη της φθοράς των ζωγραφικών στρωμάτων των μεταβυζαντινών εικόνων με παράλληλη εφαρμογή χρωματογραφικών και μικροχημικών τεχνικών : ταυτοποίηση των συνδετικών μέσων και αναγνώριση των προϊόντων αποσύνθεσης τους».
Διακρατική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με την Ιταλία, ΓΓΕΤ, 2005-2007.
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Ιωακείμογλου

“Defining common standards for vocational training in Cultural Heritage Conservation Skills. Developing an ECPL –European Conservation Practitioner’ Licence”  LEONARDO DA VINCI (2005-2007)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

«Δημιουργία Συλλογής Φυσικής Ιστορίας Πικερμίου»
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (2006-2008)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

“Τεκμηρίωση, Συντήρηση και Παρουσίαση της Ελληνιστικής Συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χάμα στη Συρία. Οργάνωση εργαστηρίου και εκπαίδευση προσωπικού” Αναπτυξιακή συνεργασία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ)»  (2007-2008)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ (ΥΠΕΠΘ) (1999-2008)

«Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας”, ΥΠΕΠΘ/ΕΠΕΑΕΚ I». 1999
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

«Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής Διαδικασίας του Τμήματος; Σ.Α.&Ε.Τ. του ΤΕΙ Αθήνας με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορικής» 2002- 2008.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Αλεξοπούλου

«Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των σπουδών ΣΑΕΤ στην Ελλάδα δια μέσου του σχεδιασμού και υλοποίησης νέου προγράμματος σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο τμήμα ΣΑΕΤ του ΤΕΙ Αθήνας» 1997-2000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι & ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ, 2003 – 2007

«Μελέτη των Επιπτώσεων από επικαθίσεις σωματιδιακών ρύπων στις επιφάνειες ιστορικών μνημείων. Μέθοδοι καθαρισμού και επιφανειακής προστασίας». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Θεουλάκης.

«Έρευνα για την Διαχείριση και Ανάδειξη Μνημείων της Φύσης στο Πεδίο». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Λαμπρόπουλος.

«Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον καθαρισμό αρχαιολογικών και ιστορικών μεταλλικών αντικειμένων. Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της τεχνολογίας του λέιζερ και των ηλεκτρολυτικών μεθόδων»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Αργυροπούλου.

«Ανάπτυξη βιοχημικής μεθόδου καθαρισμού μουσειακών αντικειμένων φυσικής κληρονομιάς, με χρήση ενζύμων και αναστολέων για την ελεγχόμενη αφαίρεση υλικών συντήρησης από συγγενή σε χημική σύσταση υποστρώματα». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Παναγιάρης.

«Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προστασία των υπαίθριων μπρούτζινων μνημείων στην Ελλάδα».
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Χαραλάμπους.

«Αντίγραφα Αλληλογραφίας: Ιστορική – Φυσικοχημική Μελέτη και Τεκμηρίωση. Προτάσεις Συντήρησης».
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α Αλεξοπούλου.

«Μελέτη με φυσικοχημικές και ανοσοχημικές τεχνικές μεταβυζαντινών τοιχογραφιών της Ηπείρου του 16ου και 17ου αιώνα. Προσδιορισμός της χημικής σύστασης και του βαθμού φθοράς των συνδετικών μέσων. Έρευνα για νέες μεθόδους προστασίας».
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Ιωακείμογλου.

«Ζωγραφικός Διάκοσμος του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δημιόβης Μεσσηνίας».
Επιστημονικός Υπεύθυνος Θ. Αβαριτσιώτης.

«Ο ρόλος των τοπικών μουσείων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Τσίλαγα.

«Έρευνα για την ανάπτυξη αποδεκτών προτύπων (τυποποίηση) στο πεδίο της συντήρησης/ αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς». 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Πούρνου.