Επιστημονικός εξοπλισμός

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης διαθέτει σημαντική υλικοτεχνική υποδομή για τη υλοποίηση του σύνθετου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. Η υποδομή αυτή αφορά σε βασικές αναλυτικές συσκευές για την εξέταση των υλικών και τη μελέτη των φαινομένων φθοράς και σε εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη συντήρηση των πολιτιστικών τεκμηρίων.

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, διαθέτει μεταξύ άλλων τον παρακάτω εξοπλισμό:

 • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (JEOL JSM-5310) με Στοιχειακό Αναλυτή (EDAX) (OXFORD LINK ISIS L310), και το σχετικό εξοπλισμό προετοιμασίας δειγμάτων (επιγραφίτωση και επιμετάλωση με κράματα παλαδίου-χρυσού)
 • Σύστημα μέτρησης αντοχής υλικών σε εφελκυσμό (ΙΝSTRON)
 • Υγρό Χρωματογράφο υψηλής απόδοσης (HPLC- GBC) με ανιχνευτή ορατού υπεριώδους, με ανιχνευτή  φθορισμού και με θερμοστάτη στηλών & παρελκόμενα
 • Αέριο Χρωματογράφο (GC -Perkin Elmer) & παρελκόμενα
 • Όργανο αέριας χρωματογραφίας – φασματομετρίας μάζας (GC-MS)
 • Συσκευή Φασματοσκοπίας υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR- Perkin Elmer ) με diamond cell
 • Φορητό σύστημα συνδυασμένης επιτόπιας ανάλυσης περιθλασιμετρίας και φθορισμού ακτινών – Χ (XRD/XRF)
 • Λυοφιλιωτή με θάλαμο μήκους 2 μ. και διαμέτρου 0.5 μ
 • Κλιματικό θάλαμο γήρανσης με δυνατότητα σταθερών ή επαναλαμβανόμενων κύκλων μεταβολής, θερμοκρασίας, υγρασίας, και υπεριώδους ακτινοβολίας
 • Κλιματικό θάλαμο φωτογήρανσης στην υπεριώδη ακτινοβολία (ATLAS)
 • Σύστημα απεντόμωσης 
 • Όργανο μέτρησης πορώδους υλικών (ποροσίμετρο υδραργύρου)
 • Διάταξη θερμοβαρυμετρικής ανάλυσης DTA/TG
 • Ενδοσκόπιο
 • Φασματοφωτόμετρο UV/Vis
 • Μεταλλογραφικά πολωτικά μικροσκόπια ανακλώμενου και διερχόμενου φωτός
 • Πολυφασματική κάμερα Musis HS
 • Κάμερες θερμογραφίας υπερύθρου
 • Συσκευή Ηλεκτροφόρησης
 • Ακτινογραφικό μηχάνημα
 • Χρωματόμετρα