Γενικά

Στην ίδρυση του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και κατόπιν, στη αρχική διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του τμήματος συνέβαλαν καταρχήν μεν πτυχιούχοι συντηρητές που προσέφεραν την εμπειρία σπουδών τους στο εξωτερικό, πτυχιούχοι συντηρητές της αρχαιολογικής υπηρεσίας που έφεραν την εμπειρία της ελληνικής πραγματικότητας, πτυχιούχοι των θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών με ιδιαίτερη απασχόληση στην μελέτη και έρευνα των αρχαιολογικών αντικειμένων και έργων τέχνης, καλλιτέχνες υψηλού επιπέδου και στη συνέχεια το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με το οποίο στελεχώθηκε το Τμήμα στην πρώτη φάση λειτουργίας του.

Έκτοτε, το Πρόγραμμα Σπουδών έχει αναθεωρηθεί και βελτιωθεί αρκετές φορές. Το σημερινό πρόγραμμα σπουδών καλλιεργεί τη γνώση, επιδιώκει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και παρέχει εκπαίδευση σε γνωστικά πεδία όπως, των θετικών επιστημών, των ανθρωπιστικών και καλλιτεχνικών  σπουδών και της εφαρμοσμένης επιστήμης της συντήρησης.

Οι απόφοιτοί του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, με επαγγελματικά δικαιώματα ήδη από το 1989 (ΦΕΚ 169/16-6-1989) και ασκούν το επάγγελμα του συντηρητή μετά από απόκτηση άδειας για την εκπόνηση μελέτης, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (νόμος 2557/24-12-97 και  νόμος 4152 107Α/9-5-2013).

Σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης του συντηρητή δίνεται μεγάλη έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων χωρίς, όμως, να παραμερίζεται η ανάγκη να αναπτυχθεί και να οξυνθεί η ικανότητα κατανόησης των επιστημονικών, τεχνικών, ιστορικώνκαι αισθητικών παραμέτρων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Τμήμα έχει να δείξει πολλαπλό έργο:

  • Έχουν αποφοιτήσει ως τώρα περισσότεροι από 1500 πτυχιούχοι Συντηρητές, ενώ σημαντικό ποσοστό έχουν περατώσει ή συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • Μεγάλος αριθμός πτυχιούχων εργάζεται σε μόνιμες θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και πολύ περισσότεροι απασχολούνται με μη μόνιμη σχέση εργασίας στον ίδιο φορέα. Ο αριθμός των τελευταίων κυμαίνεται κατά εποχή.
  • Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης συνεργάζεται με πολιτισμικούς οργανισμούς και φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς καθώς επίσης και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Σημαντικότατη είναι η δραστηριότητα του Τμήματος στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Γ.Γ.Ε.Τ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία είχε την επιστημονική ευθύνη, και τα οποία εκπονήθηκαν σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
  • Συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών και εκπαιδευτικών ERASMUS/ERASMUS+.
  • Σημαντική επίσης είναι η δραστηριοποίηση των Εργαστηρίων του Τμήματος στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Παρουσίαση