Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

α/α

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

2023-2024

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Π1 1010 Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου

ΜΓΥ

3

156

 

 

 

 

3

156

156

5

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Β.

 

2

Π1 1020 Γενική Φυσική

ΜΓΥ

2

104

1

20

 

 

3

124

124

4

ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ.

 

3

Π1 1030 Στοιχεία Βιολογίας & Αρχές Βιοδιάβρωσης

ΜΓΥ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ.

ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ., (2Θ+4Ε)
ΠΟΥΡΝΟΥ Α., (1Ε)
ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗ Ε., (6Ε)
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ Α. (1Ε)

4

Π1 1040 Ελεύθερο Σχέδιο

ΜΓΥ

 

 

 

 

4

104

4

104

104

4

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.

ΔΙΑΚΟΜΗ Α., (12Σ)
ΚΟΛΑΪΤΗΣ Κ., (8Σ)

5

Π1 1050 Πλαστική

ΜΓΥ

 

 

 

 

4

104

4

104

104

4

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.

ΟΡΦΑΝΟΥ Ε., (12Σ)
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Α. (16Σ)

6

Π1 1060 Γενική και Ανόργανη Χημεία

ΜΓΥ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., (2Θ+4Ε)
ΚΟΡΔΑΛΗ Ο. (4)

7

Π1 1070 Εφαρμογές της Φωτογραφίας στη Συντήρηση

ΜΕΥ

 

 

 

 

3

78

3

78

78

3

ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ Α.-Γ.

ΚΑΜΙΝΑΡΗ Α.Α. (3Σ)

 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Π1 1080 Εισαγωγικές Γνώσεις Φυσικών Επιστημών

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

9

468

5

98

11

286

25

852

852

30

 

 

                             

ΕΞΑΜΗΝΟ Β’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Π1 2010 Κλασική Αρχαιολογία

ΜΓΥ

3

156

 

 

 

 

3

156

156

5

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.

 

2

Π1 2020 Οργανική Χημεία της Συντήρησης

ΜΓΥ

3

104

 

 

 

 

2

104

104

4

ΜΠΟΓΙΑΤΖΉΣ Σ.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΉΣ Σ. (3Θ)

3

Π1 2030 Γενικές Αρχές και Θεωρία Συντήρησης

ΜΕΥ

3

156

 

 

 

 

3

156

156

5

ΚΟΚΛΑ Β.

 

4

Π1 2040 Ζωγραφική: Υλικά και Τεχνικές

ΜΕΥ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

8

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ., (2Θ)
ΔΙΑΚΟΜΗ Α. (15Ε)
ΚΟΛΑΙΤΗΣ Κ., (15Ε)

5

Π1 2050 Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά

ΜΕΥ

3

104

 

 

 

 

2

104

104

4

ΑΡΓΥΡΟΠΟΎΛΟΥ Β.

ΚΑΜΙΝΑΡΗ Α.Α. (3Θ)

6

Π1 2060 Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνικές Αποτύπωσης

ΜΕΥ

 

 

 

 

3

104

3

104

104

4

ΚΑΝΕΤΆΚΗ Ε.

ΚΑΝΕΤΆΚΗ Ε., (8Σ)
ΜΑΚΡΗΣ Δ. (4Σ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

624

6

117

3

104

21

845

845

30

 

 

                             

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Π1 3010 Βυζαντινή Αρχαιολογία & Τέχνη

ΜΓΥ

3

156

 

 

 

 

3

156

156

5

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Δ. (2Θ)

2

Π1 3020 Μέθοδοι Διάγνωσης μη Καταστρεπτικού Ελέγχου

ΜΕΥ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ Α.-Γ.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α.Γ., (2Θ+1Ε)
ΚΑΜΙΝΑΡΗ Α.Α. (1Ε)
ΜΑΦΡΕΔΑΣ Θ. (2)

3

Π1 3030 Τεκμηρίωση και Ψηφιακές Εφαρμογές στη Συντήρηση

ΜΕΥ

 

 

 

 

3

117

3

117

117

5

ΜΑΚΡΉΣ Δ.

ΜΑΚΡΗΣ Δ., (6Σ)

4

Π1 3040 Επιστήμη των Ανόργανων Υλικών

ΜΕΥ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΦΑΚΟΡΈΛΛΗΣ Γ.

ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ., (2Θ+4Ε)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. (4Ε)

5

Π1 3050 Αντίγραφο Ζωγραφικής

ΜΕΥ

 

 

 

 

4

117

4

117

117

5

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.

ΚΟΛΑΪΤΗΣ Κ., (8Σ)
ΟΡΦΑΝΟΥ Ε., (4Σ)
ΔΕΡΜΑΤΗΣ Χ. (12Σ)

6

Π1 3060 Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων

ΜΕ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ.

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (2Θ+2Ε)
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Δ. (10Ε)

 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Π1 3070 Εισαγωγή στα Υλικά Συντήρησης

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΠΟΥΡΝΟΥ Α.

 

8

Π1 3080 Κεραμική των Ιστορικών Χρόνων

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

9

468

6

117

7

234

22

819

819

30

 

 

                             

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Π1 4010 Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων

ΜΕ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., (1Θ+1Ε)
ΜΑΛΕ Α., (2Ε)
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ., (1Θ+1Ε)
ΜΑΝΕΤΑ Χ., (4Ε)
ΡΑΠΤΗ Σ., (4Ε)

2

Π1 4020 Αντίγραφο Γλυπτικής

ΜΕΥ

 

 

 

 

4

117

4

117

117

5

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.

ΟΡΦΑΝΟΥ Σ., (16Σ)

3

Π1 4030 Ενόργανη Χημική Ανάλυση

ΜΕΥ

3

156

2

39

 

 

5

195

195

6

ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ Α.-Γ.

ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ Α.-Γ., (2Θ)
ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ., (1Θ+5Ε)
ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗ Ε.(11Ε)

4

Π1 4040 Επιστήμη των Οργανικών Υλικών

ΜΕΥ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΜΠΟΓΙΑΤΖΉΣ Σ.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΉΣ Σ., (2Θ+2Ε)

5

Π1 4050 Τεχνικές Ανασκαφής

ΜΕΥ

2

104

1

20

 

 

3

124

124

4

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β. (2Θ+2Ε)

6

Π1 4060 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης από τον Μεσαίωνα έως τον 18ο αι.

ΜΓΥ

3

156

 

 

 

 

3

156

156

5

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.

 

 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Π1 4070 Ασφάλεια και Υγεία Κατά την Εργασία

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α.

 

8

Π1 4080 Ειδικά Θέματα Ψηφιοποίησης & Μοντελοποίησης

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΜΑΚΡΗΣ Δ.

ΜΑΚΡΗΣ Δ. (2Θ)

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12

624

7

137

4

117

23

878

878

30

 

 

                             

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Π1 5010 Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών

ΜΕ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., (1Θ+1Ε)
ΜΑΛΕΑ Α., (2Ε)
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ., (1Θ+1Ε)
ΜΑΝΕΤΑ Χ., (4Ε)
ΡΑΠΤΗ Σ. (4Ε)
ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ Κ.-Ε. (4)
ΚΟΡΔΑΛΗ Ο. (8)
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ Β. (4)
ΜΑΡΟΥΤΣΗ (8)

2

Π1 5020 Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών Στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά Μνημεία

ΜΕ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΣΤΕΦΑΝΗΣ Α.-Ν.

ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Π., (1Θ+6Ε)
ΚΑΝΕΤΑΚΗ Ε., (4Ε)
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Β., (2Ε)
ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ν.Α., (1Θ+8Ε)
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. (2Ε)
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Δ. (2Ε)
ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ Κ.-Ε. (8)
ΜΑΡΟΥΤΣΗ (8)

3

Π1 5030 Συντήρηση Βιβλιακών – Αρχειακών Συλλογών

ΜΕ

2

104

2

39

 

 

4

143

143

5

ΚΟΚΛΑ Β.

ΚΟΚΛΑ Β., (2Ε)
ΧΟΥΛΗΣ Κ.,  (2Θ+2Ε)
ΝΤΑΛΟΥΚΑ Ε. (2Ε)
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α. (2Ε)

4

Π1 5040 Ιστορία της Τέχνης του 19ου και 20ου αι.

ΜΓΥ

3

156

 

 

 

 

3

156

156

5

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Β., (3Θ)

5

Π1 5050 Περιβάλλον Μουσείου & Προληπτική Συντήρηση

ΜΕΥ

2

104

1

20

 

 

3

124

124

4

ΣΤΕΦΑΝΗΣ Α-Ν

ΜΑΝΕΤΑ Χ. (4Ε)

6

Π1 5060 Χρωματική και Μορφολογική Αποκατάσταση

ΜΕ

 

 

 

 

4

104

4

104

104

4

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ. (10Σ)
ΔΙΑΚΟΜΗ Α. (4Σ)
ΣΕΠΕΤΖΟΓΛΟΥ Ν. (16Σ)

 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Π1 5070Α Ελληνική Τέχνη

ΜΕΥ

3

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.

ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ Β. (3Θ)

7

Π1 5070Β Ιστορία της Τεχνολογίας

ΜΕΥ

3

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΚΑΝΕΤΆΚΗ Ε.

ΚΑΝΕΤΑΚΗ Ε. (3Θ)

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Π1 5080 Αισθητική Ανάλυση Παραδοσιακών Υφασμάτινων Αντικειμένων

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α.

 

9

Π1 5090 Ειδικά Θέματα Εφαρμογής Φυσικοχημικών Μεθόδων και Τεχνικών σε Πολιτιστικά Τεκμήρια

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ Γ.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

13

624

7

137

4

104

24

865

865

30

 

 

                             

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Π1 6040  Θεωρία και Μεθοδολογία Ανάλυσης Έργων Τέχνης

ΜΕΥ

 

 

 

 

4

78

4

78

78

3

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β.

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΆΝΟΥ Β., (6Σ)
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ Β. (4Σ)

 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Π1 6010Α Συντήρηση Λίθου (Α΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Π.

ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Π., (2Θ+6Ε)
ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ν.-Α. (6Ε)

2

Π1 6010Β Συντήρηση Ξύλινων Τεχνουργημάτων (Β΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΠΟΥΡΝΟΥ Α.

ΠΟΥΡΝΟΥ Α. (2Θ+9Ε)

3

Π1 6020Α Συντήρηση Κεραμικού και Γυαλιού (Α΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΜΑΛΕΑ Α.

ΧΑΒΙΑΡΑ Α. (2Θ+12Ε)

3

Π1 6020Β Συντήρηση Τοιχογραφίας (Β΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ.

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ., (2Θ)
ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ (3Ε)

4

Π1 6030Α Συντήρηση Ψηφιδωτού (Α΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Σ.

ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Σ., (2Θ+6Ε)

4

Π1 6030Β Συντήρηση Βιβλίου – Χαρτιού (Β΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΚΟΚΛΑ Β.

ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α., (2Ε)
ΚΟΚΛΑ Β., (5Ε)

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Π1 6050 Ιστορικές Χρωστικές και Βαφές

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ.

ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. (2Θ)

6

Π1 6060 Τέχνη και Υλικότητα

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

6

312

18

351

4

78

28

741

741

30

 

 

                             

ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023-2024

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Π1 7040 Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης

ΜΕ

3

78

 

 

 

 

3

78

78

3

ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗ Σ.

ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ν.-Α. (3Θ)

 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Π1 7010Α Συντήρηση Υφάσματος (Α΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α.

ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α., (2Θ+6Ε)
ΡΑΠΤΗ Σ. (6Ε)
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ Β. (8)

2

Π1 7010Β Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα (Β΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ.

 

3

Π1 7020Α Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων (Α΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., (2Θ+6Ε)
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ. (6Ε)
ΚΟΡΔΑΛΗ Ο. (4)

3

Π1 7020Β Συντήρηση Φορητών Εικόνων (Β΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ.

ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. (2Θ+12Ε)
ΜΑΦΡΕΔΑΣ Θ. (14)

4

Π1 7030Α Συντήρηση Οργανικών Υλικών (Α΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ.

ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ., (1Θ)
ΠΟΥΡΝΟΥ Α., (1Θ)
ΜΑΛΕΑ Α., (8Ε)
ΠΕΤΡΟΥ Μ. (6Ε)
ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ Κ.-Ε. (4)
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ Β. (4)

4

Π1 7030Β Συντήρηση Φωτογραφίας και Έργων Τέχνης σε Χαρτί (Β΄)

ΜΕ

2

104

6

117

 

 

8

221

221

9

ΚΟΚΛΑ Β.

ΚΟΚΛΑ Β., (2Θ+3Ε)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. (10Ε)

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Π1 7050 Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτιστικών Τεκμήριων σε Δεύτερη Χρήση (Spolia)

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΚΟΚΛΑ Β.

 

6

Π1 7060 Ερμηνεία και Κοινωνική Λειτουργία της Σύγχρονης Τέχνης

ΜΓΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Λ.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

6

390

18

351

 

 

27

741

741

30

 

 

                             

ΕΞΑΜΗΝΟ Η’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ

ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Π1 8020 Πτυχιακή Εργασία Φοιτητών

ΜΕ

5

390

 

 

 

 

5

390

390

15

ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

 

2

Π1 8030 Πρακτική Εργασία Φοιτητών

ΜΕ

 

 

15

293

 

 

15

293

293

10

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

 

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π1 8010Α1 Συντήρηση Έργων Γλυπτικής (Α΄1)

ΜΕ

 

 

 

 

3

117

3

117

117

5

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., (1Σ)

Π1 8010Α2 Συντήρηση Αντικειμένων Φυσικής Ιστορίας (Α΄2)

ΜΕ

 

 

 

 

3

117

3

117

117

5

ΜΑΛΕΑ Α.

ΜΑΛΕΑ Α., (1Σ)
ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ., (1Σ)
ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ν.-Α. (1Σ)

Π1 8010Β1 Συντήρηση Σύγχρονων Εικαστικών Έργων (Β΄1)

ΜΕ

 

 

 

 

3

117

3

117

117

5

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ.

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Μ. (6Σ)

Π1 8010Β2 Συντήρηση Σύγχρονων Βιβλιοδεσιών (Β΄2)

ΜΕ

 

 

 

 

3

117

3

117

117

5

ΚΟΚΛΑ Β.

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Π1 8040 Επαγγελματική Διαχείριση στη Συντήρηση

ΜΕΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΚΑΡΑΤΖΑΝΗ Α.

 

5

Π1 8050 Πολιτιστική Διαχείριση

ΜΕΥ

2

52

 

 

 

 

2

52

52

2

ΚΑΝΕΤΑΚΗ Ε.

ΚΑΝΕΤΑΚΗ Ε. (2Θ)

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

5

390

15

293

3

117

23

800

800

30