Οδηγίες για ανάληψη και εξέταση Πτυχιακής Εργασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: 

  • Στην αρχή εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου (η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο), τα μέλη ΔΕΠ εισηγούνται στη Συνέλευση του Τμήματος τον αριθμό θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών που επιθυμούν να επιβλέψουν. Τα Προτεινόμενα Θέματα των Πτυχιακών Εργασιών, αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, αφού προηγηθεί η έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: 

  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες επιλέγουν θέμα από τα αναρτημένα και καταθέτουν στη Γραμματεία του τμήματος (cons@uniwa,gr) αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας, με τη συνυπογραφή του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντα/ουσας, η οποία συνοδεύεται από Αναλυτική Βαθμολογία.

Το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://cons.uniwa.gr/eggrafa-grammateias/).

  • Η Αίτηση Ανάληψης εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, και ορίζεται Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή.  

Η παραπάνω διαδικασία ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ με την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου (έως τέλος Οκτωβρίου για το χειμερινό, έως τέλος Μαρτίου για το εαρινό).

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ:

  • Η Εξέταση-Αξιολόγηση των Πτυχιακών Εργασιών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των αμέσως επόμενων 2 εβδομάδων μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων (Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, οι ακριβείς ημερομηνίες ακολουθούν το ακαδημαϊκό ημερολόγιο).
  • Οι φοιτητές/τριες καταθέτουν στη Γραμματεία του τμήματος, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν το πέρας των εξεταστικών περιόδων, Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας. Προηγείται κατάθεση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πτυχιακής Εργασίας από τον επιβλέποντα/ουσα, όπου αναγράφεται η προτεινόμενη ημερομηνία παρουσίασης, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με την εξεταστική επιτροπή.

Τα έντυπα ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://cons.uniwa.gr/eggrafa-grammateias/).

  • Η Γραμματεία καταρτίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του τμήματος Πρόγραμμα Εξετάσεων Πτυχιακών Εργασιών, σύμφωνα με τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν το πέρας των εξεταστικών περιόδων, άρα οι αιτήσεις και οι εισηγήσεις θα πρέπει να κατατίθενται εγκαίρως.
  • Με το πέρας της εξέτασης ο/η επιβλέπων/ουσα υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος υπογεγραμμένο το πρακτικό αξιολόγησης, με τη βαθμολογία των μελών. 

Το έντυπο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος  https://cons.uniwa.gr/eggrafa-grammateias/).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Η Διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) εξάμηνο ακόμη, με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή δίνεται 2η παράταση, από τη Συνέλευση του Τμήματος. Μετά το πέρας όμως των τριών (3) προαναφερόμενων εξαμήνων  οι φοιτητές/τριες, αν δεν εξεταστούν, υποχρεούνται να καταθέσουν ΝΕΑ αίτηση ανάληψης.
  2. Οι φοιτητές/τριες με αίτησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορούν, μόνο μία φορά, να αιτηθούν την αλλαγή θέματος πτυχιακής εργασίας ή/και επιβλέποντος/ουσας.