Χρωματική και Μορφολογική Αποκατάσταση

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 5060

Semester:

5ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Λεωνίδας Καραμπίνης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Προσέγγιση της έννοιας της φθοράς, της έλλειψης, της απώλειας και του κενού σε σχέση με την λειτουργία και τη διαδρομή του έργου τέχνης στον χρόνο και τον χώρο.
 2. Ιστορικό, θεωρητικό, φιλοσοφικό και αισθητικό πλαίσιο στην μετατόπιση της οπτικής αντίληψης και εμπειρίας του θεατή με το έργο τέχνης.
 3. Η επίδραση της φθοράς και του κενού στην ανάγνωση και κατανόηση της ολότητας του έργου τέχνης.
 4. Χρώματα και τεχνικές για την αντιμετώπιση των φθορών και των κενών ιστορικά.
 5. Υλικά και τεχνικές για την αντιμετώπιση των τρισδιάστατων έργων τέχνης.
 6. Τεχνικές Χρωματικής Αποκατάστασης σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις διαφορετικών περιπτώσεων έργων τέχνης.
 7. Εφαρμογές σε δοκίμια, ανάπτυξης διαφορετικών υλικών και τεχνικών Χρωματικής Αποκατάστασης.
 8. Εφαρμογές σε δοκίμια, ανασύστασης και Μορφολογικής αποκατάστασης γλυπτών και τρισδιάστατων έργων τέχνης.
 9. Δυνατότητες για σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες τρισδιάστατης  Χρωματικής και Μορφολογικής αποκατάστασης, με παράλληλα  ανάδειξη ενός νέου σύγχρονου τύπου έκθεσης, προβολής, και παρουσίασης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα ειδίκευσης στο πεδίο της  άρτιας έκθεσης, παρουσίασης, ανάδειξης και προβολής  των πολιτιστικών αγαθών,  η οποία ξεκινά από την σωστή κατανόηση και ερμηνεία του  Έργου Τέχνης.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εκπαίδευση και στην άσκηση των φοιτητών/τριων προκειμένου να κατανοήσουν τις σύγχρονες αισθητικές απαιτήσεις και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, με εφαρμογή  δισδιάστατων ασκήσεων, πάνω σε θέματα Χρωματικής Αποκατάστασης φθορών και απωλειών σε εικαστικά Έργα Τέχνης, σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους και τεχνικές.

Επίσης η κατανόηση των όγκων (τρίτη διάσταση) με εφαρμογή  τρισδιάστατων  ασκήσεων έχει ως στόχο την αισθητικά άρτια αλλά και ηθικά αποδεκτή Μορφολογική Αποκατάσταση ενός γλυπτού ή ενός τρισδιάστατου έργου τέχνης.

Αποτελεί δε απαραίτητο γνωσιολογικό πεδίο για όλα τα επόμενα μαθήματα ειδίκευσης των δύο κατευθύνσεων Συντήρησης του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνεται την έννοια της φθοράς ως αναπόσπαστο στοιχείο της διαδρομής του έργου τέχνης στον χρόνο και στον χώρο.
 • Αξιολογεί τις φθορές και να αναπτύσσει μια τεκμηριωμένη και αποτελεσματική πρόταση για την εικαστική χρωματική αποκατάσταση τους.
 • Κατανοεί την λειτουργία της γλυπτικής αλλά και της τρισδιάστατης φόρμας ενός έργου, για την καταλληλότερη ανασύνθεση της, προκειμένου να παρέχεται μια ολοκληρωμένη μορφολογικά και σωστή εννοιολογικά εικόνα του έργου.
 • Επιλέγει τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση υλικά κα να εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες τεχνικές Χρωματικής και Μορφολογικής Αποκατάστασης με κριτήριο τη διατήρηση της ιστορικής, νοητικής και αισθητικής υπόστασης του έργου τέχνης.
 • Αναζητεί μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνικές που θα μπορέσουν να παρέχουν λιγότερο επεμβατικές και απολύτως μη καταστρεπτικές  μεθόδους με παράλληλα μεγαλύτερη και πληρέστερη δυνατότητα έκθεσης, παρουσίασης και ανάδειξης, των υπό αποκατάσταση (Χρωματικά και Μορφολογικά) έργων.