Ελληνική Τέχνη

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 5070Α

Semester:

5ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα