Συντήρηση Κεραμικού και Γυαλιού (Α’)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 6020Α

Semester:

6ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

8

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

Βασίλειος Λαμπρόπουλος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει κατ’ αρχήν ιστορικά στοιχεία σχετικά με κεραμικά και γυάλινα αγγεία και γλυπτά, στη συνέχεια στοιχεία τεχνολογίας, στοιχεία περιβάλλοντος και μορφών διάβρωσης και τελικά στοιχεία διαδικασιών Συντήρησης και Αποκατάστασης κεραμικών και γυάλιων αγγείων και γλυπτών. 

Εργαστηριακό Μέρος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει προσπάθειες προσομοίωσης διαδικασιών διάβρωσης κεραμικών και γυάλινων δομικών υλικών και υλικών Συντήρησής των και στη συνέχεια διαδικασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης κεραμικών και γυάλινων αντικειμένων και γλυπτών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

– Γνωρίζουν στοιχεία πρώτων σωστικών μέτρων κεραμικών και γυάλινων αρχαιολογικών αντικειμένων.

– Γνωρίζουν διαδικασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης κεραμικών και γυάλινων αρχαιολογικών αντικειμένων.

– Γνωρίζουν διαδικασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης κεραμικών και γυάλινων ιστορικών αντικειμένων.