Συντήρηση Οργανικών Υλικών (Α’)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 7030Α

Semester:

7ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

8

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

Γεώργιος Παναγιάρης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος

Το μάθημα περιλαμβάνει τη γνωριμία των σπουδαστών/τριών με τη δομή και χημική σύσταση των οργανικών υλικών ζωικής και φυτικής προέλευσης. Στο πλαίσιο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, διδάσκεται η δομή και χημική σύσταση διαφόρων κατηγοριών οργανικών υλικών, αναλύονται οι παράγοντες και οι μηχανισμοί φθοράς των παραπάνω υλικών σε διάφορα ταφικά περιβάλλοντα και σε περιβάλλον μουσείου. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι που πρέπει να μετέρχεται ο συντηρητής για τη συστηματική και επιστημονική εξέταση των ανωτέρω υλικών που προηγείται των εργασιών συντήρησης. Διδάσκονται τα πρώτα σωστικά μέτρα που τυγχάνουν εφαρμογής σε ανασκαφικά οργανικά υλικά. Παρουσιάζονται τα υλικά και οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα στάδια συντήρησης (πχ. καθαρισμός, στερέωση, ανάταξη, συμπλήρωση, σταθεροποίηση) των ανωτέρω υλικών και εξετάζονται οι πιθανές συνέπειες κάθε χειρισμού. Αναφέρονται οι πρακτικές διατήρησης και ανάδειξης των εν λόγω υλικών. Δίνεται έμφαση σε μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων (case studies).

Εργαστηριακό Μέρος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει ασκήσεις κατανόησης:

 1. Μακροσκοπικών και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών οργανικών υλικών.
 2. Δομής και χημικής σύστασης.
 3. Φυσικοχημικών και μηχανικών ιδιοτήτων.
 4. Αναγνώριση διαφόρων κατηγοριών οργανικών υλικών.
 5. Τεχνολογίας κατασκευής διαφόρων κατηγοριών οργανικών υλικών.
 6. Τυπολογίας φθοράς.
 7. Πρώτων σωστικών μέτρων σε οργανικά υλικά, μεθόδων συσκευασίας και αποθήκευσης.
 8. Μεθόδων συντήρησης (καθαρισμός, συμπλήρωση, ανάταξη, στερέωση, συγκόλληση κλπ).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις έννοιες: δομή, φθορά, συντήρηση, ανάδειξη, προστασία και δεοντολογία διαχείρισης των αρχαιολογικών και ιστορικών οργανικών υλικών, Ο  φοιτητής  θα  αποκτήσει  τη  γνώση  να  αναγνωρίζει  τα  οργανικά  υλικά ζωικής και φυτικής  προέλευσης  και  να  εκτιμά  το  βαθμό  και  το είδος  φθοράς  τους επιλέγοντας τις καταλληλότερες διαγνωστικές τεχνικές. Θα  μάθει επίσης να  επιλέγει  τις  ενδεδειγμένες  μεθόδους  συντήρησης,  βασιζόμενος  στις  δυνατότητες  της  κάθε  μεθόδου  και  στην  κατάσταση  διατήρησης  των υλικών  και  να  τις  εφαρμόζει,  ώστε  να  διατηρήσει  το  μέγιστο  αριθμό  πληροφοριών  που  φέρει  το  αρχαιολογικό  ή το  ιστορικό  αντικείμενο. Γενικότερα, στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αφομοιώσει και να εξειδικεύσει στο πεδίο της συντήρησης των οργανικών υλικών τους βασικούς κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του συντηρητή που συνδέονται 1ον με την «τεχνική εξέταση, συντήρηση και διατήρηση» των αντικειμένων που συντηρούνται και 2ον με το σεβασμό που πρέπει να δείχνει ο συντηρητής «στην αισθητική, ιστορική, δομική, και υλική αρτιότητα» αυτών.

 Μέσα από το μάθημα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού οργανολογίας διάγνωσης φθορών, τεκμηρίωσης των αντικειμένων και επεμβάσεων σε όλα τα στάδια συντήρησης.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν επιτυχώς :

 • την ορθή μελέτη και τεκμηρίωση των αρχαιολογικών και ιστορικών οργανικών υλικών.
 • τον επιτυχή σχεδιασμό και εφαρμογή εργασιών συντήρησης αρχαιολογικών και ιστορικών οργανικών υλικών.
 • τον επιτυχή σχεδιασμό και εφαρμογή εργασιών διατήρησης και προστασίας αρχαιολογικών και ιστορικών οργανικών υλικών.