Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 3060

Semester:

3o Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Μαρία Χατζηδάκη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα βασίζεται στη συνδυαστική διδασκαλία και καλύπτει τις τρεις βασικές κατηγορίες ζωγραφικής που κυριάρχησαν μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, δηλαδή στην τοιχογραφία, την εικόνα και τις ελαιογραφίες σε υφασμάτινα υποστηρίγματα. Η διδασκαλία εστιάζει:

  • Στο ιστορικό και κοινωνικό  πλαίσιο  μέσα στο οποίο ήκμασαν οι προαναφερόμενες ζωγραφικές τεχνικές,
  • Στη μελέτη των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής, της στρωματογραφίας των έργων, την αναγνώριση ιχνών εργαλείων και τεχνολογικών χαρακτηριστικών, επεμβάσεων, επιζωγραφίσεων.
  • Στην παθολογία των ζωγραφικών έργων τέχνης με έμφαση στις πρωτογενείς φθορές και τη μεθοδολογία διάγνωσης,
  • Στη δεοντολογία και τη μεθοδολογία συντήρησης και αποκατάστασης,
  • Σε στοιχεία προληπτικής  συντήρησης και πρώτων σωστικών μέτρων, καθώς και κριτήρια επιλογής της μεθοδολογίας συντήρησης.

Παράλληλα οι φοιτητές ασκούνται σε δοκίμια ζωγραφικών έργων, εικόνων και τοιχογραφιών. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν την:

  • Ανάπτυξη και παρουσίαση μεθοδολογίας διερεύνησης και τεκμηρίωσης της τεχνολογίας   κατασκευής και κατάστασης διατήρησης.
  • Εξέταση στρωματογραφικών τομών, αναγνώριση τεχνολογικών χαρακτηριστικών, επεμβάσεων, επιζωγραφίσεων.
  • Αναγνώριση και κατανόηση μηχανισμών εμφάνισης πρωτογενών φθορών     
  • Ανάπτυξη προτάσεων προληπτικής συντήρησης και σωστικών μέτρων.
  • Δεοντολογία και ηθικοί περιορισμοί στη λήψη αποφάσεων για τη συντήρηση των ζωγραφικών έργων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στις τρεις βασικές κατηγορίες των ζωγραφικών έργων σε φορητό ή σταθερό υποστήριγμα, δηλαδή την τοιχογραφία, την εικόνα και τις ελαιογραφίες σε καμβά και μελετάται η εξέλιξη των μορφικών και πλαστικών στοιχείων που επέφερε τη σταδιακή τροποποίηση των υλικών  και τεχνικών ζωγραφικής από την αρχαιότητα, την ορθόδοξη βυζαντινή και μεταβυζαντινή παράδοση μέχρι σήμερα.

Μέσω του μαθήματος επιδιώκεται η κατανόηση από τους φοιτητές της ιστορικής και αισθητικής υπόστασης των ζωγραφικών έργων τέχνης, των υλικών και τεχνικών κατασκευής τους, των  παραγόντων  και των μηχανισμών φθοράς τους, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την προληπτική και επεμβατική  συντήρησή τους. Καθώς και η εξοικείωση με θέματα που σχετίζονται με τη σύνθετη  χρήση των υλικών σε συνάρτηση με την πρόθεση και λειτουργία του έργου τέχνης, καθώς και με τους μηχανισμούς αλλοίωσης και τις μεθόδους συντήρησής τους.

Η συνδυαστική διδασκαλία και το περιεχόμενο του μαθήματος  αποσκοπούν στην πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητριών/ών στο σχεδιασμό της μεθοδολογίας συντήρησης και αποκατάστασης, με γνώμονα τη διατήρηση της φυσικής, ιστορικής και αισθητικής ακεραιότητας των έργων τέχνης.