Τεχνικές Ανασκαφής

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 4050

Semester:

4ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Βασιλική Χρυσοβιτσάνου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η Ανασκαφική αρχαιολογία. Αντικείμενο και πηγές.

Συστήματα αρχαιολογικής έρευνας (Παραδοσιακή Αρχαιολογία, New Archaeology, New New Archaeology).

Ποιοί είναι οι φορείς που δύνανται να διενεργήσουν ανασκαφική έρευνα. Χαρακτηρισμός αρχαιολογικών  ζωνών (Προσδιορισμός της διάταξης θέσεων).

Παράγοντες κατάχωσης αρχαιολογικών λειψάνων (Φυσικοί – Γεωλογικοί, Ζωολογικοί, Βοτανολογικοί, Ανθρώπινος Παράγων).

Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Έδαφος (Προφίλ και σύσταση του εδάφους), Κλίμα.

Μέθοδοι ανίχνευσης αρχαιολογικών λειψάνων.

Ανασκαφή. Σωστική και Συστηματική ανασκαφή. Προετοιμασία και Οργάνωση της ανασκαφής.

Ανασκαφικές τεχνικές. Δοκιμαστικές τομές.

Χρονολογία και Μέθοδοι Χρονολόγησης: Σχετική Χρονολόγηση. Αρχαιολογική στρωματογραφία. Πως σχηματίζεται ένα αρχαιολογικό στρώμα. Στρωματογραφική τομή.

Τυπολογικές ακολουθίες. Γλωσσολογική χρονολόγηση. Κλίμα και Χρονολογία. Απόλυτη χρονολόγηση.

Ανασκαφική έρευνα και Τεχνικές αποκάλυψης. Ανασκαφικά μοντέλα.

Τα στάδια σε μια συστηματική ανασκαφή.

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα στην ανασκαφική έρευνα.

Ο ρόλος της Συντήρησης στην ανασκαφή. Πρόσβαση στον ανασκαφικό χώρο. Προστασία ανασκαφής.

Η υποβρύχια αρχαιολογία και η σημασία της. Το αντικείμενο της υποβρύχιας αρχαιολογίας: έρευνα κατά μήκος των ακτογραμμών, αρχαία ναυάγια.

Θαλάσσιες ζώνες (υδάτινος όγκος, βυθός).

Προσβάσεις στο βυθό.

Ενάλια ανασκαφική έρευνα. Τα στάδια στην ενάλια ανασκαφή: εντόπιση, αναγνώριση, περιγραφή, αποτύπωση,  in situ  έρευνα, ανέλκυση ευρημάτων.

Παράγοντες που συντελούν στη φθορά των εναλίων αρχαιοτήτων: μικροοργανισμοί, θερμότητα, αλμύρα, βάθος, είδος βυθού.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ενάλια ανασκαφική έρευνα.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές προετοιμάζονται προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επείγοντα προβλήματα που σχετίζονται με τις μεθόδους των ανασκαφικών εργασιών. Η γνώση των τεχνικών ανασκαφής και των τεχνικών αποκάλυψης των αρχαιολογικών καταλοίπων διασφαλίζει την ορθή επέμβαση προκειμένου να παρέχονται τα πρώτα σωστικά μέτρα στα αρχαιολογικά ευρήματα, κινητά και ακίνητα, καθώς η συντήρηση των αρχαιοτήτων ξεκινά από το σκάμμα.

Το μάθημα στοχεύει στην:

  1. Εξοικείωση των φοιτητών με τις Μεθόδους Έρευνας στην Αρχαιολογία
  2. Στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις τεχνικές αποκάλυψης των αρχαιολογικών καταλοίπων
  3. Σε μία ολιστική αντιμετώπιση των αρχαιολογικών ευρημάτων σχετικά με τις ανασκαφικές μεθόδους και τους τρόπους επέμβασης που αφορούν στα πρώτα σωστικά μέτρα στην ανασκαφή
  4. Στην απόκτηση γνώσεων απαραίτητων για την οργάνωση και την προστασία του ανασκαφικού χώρου
  5. Τέλος, το μάθημα συμβάλλει στην καλλιέργεια του αισθήματος της ευθύνης και του σεβασμού απέναντι στα κινητά και ακίνητα πολιτιστικά ευρήματα, φορείς πολιτισμού