Επαγγελματική Διαχείριση στη Συντήρηση

Επαγγελματική Διαχείριση στη Συντήρηση

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/ες που έχουν δηλώσει το παραπάνω μάθημα ότι η διδασκαλία θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 στις 2.30 μμ στο MSTEAMS στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4dd15a19c4ea4c639ac72e5ca4eb1dcb%40thread.tacv2/1617215421854?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2266ba5624-71a0-4c50-a50d-589f7360708c%22%7d

 

Η διδάσκουσα

Θεοδώρα Φαρδή