Ειδικά Θέματα Η/Υ

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 6040

Semester:

6ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Προαιρετικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Δημήτριος Χ. Μακρής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναπτύσσει τις παρακάτω ενότητες:

– Εισαγωγή στις Μεθοδολογίες τρισδιάστατης τεκμηρίωσης, τεκμηρίωση βάσει παθητικών και ενεργητικών μεθόδων.

– Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) , Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Ανάλυση απαιτήσεων.

– Μοντέλα συγκρότησης πληροφοριών, μοντελοποίηση και μηχανισμοί αφαίρεσης. Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων. Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων.

– Συστήματα Βάσεων Δεδομένων στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συστήματα διαχειριστικής και πολιτισμικής τεκμηρίωσης. Εφαρμογές στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

– Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Εφαρμογές στον πολιτισμό και τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης . Αναλογικό και ψηφιακό σήμα. Λήψη ψηφιακής εικόνας.  Ψηφιοποίηση εικόνας, διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ψηφιοποίησης.

– Ιδιότητες ψηφιακής εικόνας, Χρωματικά μοντέλα και χώροι, Μετασχηματισμοί και μετατροπές βελτίωσης. Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας.

– Εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας στην τεκμηρίωση, διαγνωστική εξέταση, συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,

Παράλληλα στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, εργαστηριακές ασκήσεις με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητριών/ών σε εφαρμογές:

– Σχεδιασμού και δημιουργίας ιστοσελίδας με δυναμικό περιεχόμενο σχετικό με την τεκμηρίωση των διαδικασιών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,

– Σχεδίασης και υλοποίησης βάσης δεδομένων, που υποστηρίζει διαδικασίες της συντήρησης,

– Τεχνολογιών επεξεργασίας εικόνας στην τεκμηρίωση, διάγνωση, ή συντήρηση αντικειμένου.

– Σχεδιασμού μέσω Υπολογιστή

Οι φοιτήτριες/ές αναλαμβάνουν θέμα εκπόνησης τελικής εργασίας την οποία παρουσιάζουν και υποστηρίζουν στο εργαστήριο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο εφαρμογές της πληροφορικής στον πολιτισμό και  ειδικά στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Όπως συστήματα τρισδιάστατης αποτύπωσης – μοντελοποίησης, διαχείρισης βάσεων δεδομένων, επεξεργασίας εικόνας, πολυμεσικές εφαρμογές καθώς και συστήματα τρισδιάστατης ψηφιακής τεκμηρίωσης, εφαρμογή προτύπων στην τεκμηρίωση, θησαυρούς και συστήματα διαχείρισης ορολογίας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να:

– Αντιληφθούν τη διεπιστημονική προσέγγιση και το εύρος των εφαρμογών  των τεχνολογιών πληροφορικής στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

– Επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο για τη διατήρηση και ανάδειξη του υλικού τεκμηρίωσης που διαχειρίζονται

– Γνωρίζουν και να είναι σε θέση εφαρμόσουν διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης της πολιτισμικής πληροφορίας και των δεδομένων των διαδικασιών συντήρησης

– Γνωρίζουν τις δυνατότητες και τα όρια των ψηφιακών εφαρμογών τεκμηρίωσης και υποστήριξης εργασιών και διαδικασιών της συντήρησης.