Ειδικά Θέματα Ψηφιοποίησης & Μοντελοποίησης

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 4080

Semester:

4ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Προαιρετικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Δημήτριος Χ. Μακρής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η ψηφιοποίηση πολιτιστικών έργων παρουσιάζει πολλές και διαφορετικές απαιτήσεις με βάση τα υλικά και τις ιδιότητές τους, την παθολογική εικόνα τους, το περιεχόμενο του νοήματός τους και τις επεμβατικές διαδικασίες συντήρησης/αποκατάστασής τους. Τόσο οι μέθοδοι ψηφιοποίησης/μοντελοποίησης όσο και τα σχετικά λογισμικά αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις προσαρμογής στις ανάγκες του διεπιστημονικού πεδίου της Συντήρησης. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει τεκμηριωμένη γνώση για τις δυνατότητες της 3Δ μοντελοποίησης ως υποδοχέα πολυτροπικής γνώσης απαραίτητης για τα διάφορα στάδια της Συντήρησης. Να καταδείξει την μεγάλη συμβολή της κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά τις εφαρμογές αποκαταστάσεων. Το μάθημα επικεντρώνεται σε βασικές διαδικασίες βελτιστοποίησης πληροφοριακού υπόβαθρου των 3Δ μοντέλων, μέσω ενσωμάτωσης μεταδεδομένων προς προσαρμογή και εφαρμογή τους σε θέματα 3Δ τεκμηρίωσης.

Ειδικότερα αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα θέματα:

 • Ειδικές εφαρμογές μετά-επεξεργασίας 3Δ μοντέλων.
 • Εφαρμογές εξαγωγής και επανάχρησης γεωμετρικών / χρωματικών πληροφοριών από το 3Δ μοντέλο.
 • Αξιοποίηση μεθοδολογιών 3Δ τεκμηρίωσης.
 • Εφαρμογές προσομοίωσης στατικής συμπεριφοράς πολιτιστικών τεκμηρίων. Ενσωμάτωση και αξιοποίηση 3Δ ψηφιοποιήσεων σε περιβάλλοντα Historic Building Information Modelling. 

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναπτύσσει τις παρακάτω ενότητες:

 • Εισαγωγή στις Μεθοδολογίες τρισδιάστατης τεκμηρίωσης, τεκμηρίωση βάσει παθητικών και ενεργητικών μεθόδων.
 • Εφαρμογές ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης στον πολιτισμό και τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
 • Εφαρμογές στην τεκμηρίωση, διαγνωστική εξέταση, συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Παράλληλα στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, εργαστηριακές ασκήσεις με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητριών/ών σε εφαρμογές:

 • Μοντελοποίηση βάσει ενεργητικής μεθόδου δομημένου φωτός.
 • Μοντελοποίηση βάσει φωτογραμμετρικής μεθόδου δομής από κίνηση.

Οι φοιτήτριες/ές αναλαμβάνουν θέμα εκπόνησης τελικής εργασίας την οποία παρουσιάζουν και υποστηρίζουν στο εργαστήριο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο εφαρμογές γραφικών υπολογιστή και μοντελοποίησης γνώσης στον πολιτισμό και  ειδικά στη συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Όπως συστήματα τρισδιάστατης αποτύπωσης – μοντελοποίησης,  και πολυμεσικά συστήματα τρισδιάστατης ψηφιακής τεκμηρίωσης. Ως μαθησιακά αποτελέσματα αναμένονται:

 • Η κατανόηση και εμβάθυνση σε θέματα ολιστικής προσέγγισης μοντελοποίησης πολυτροπικής γνώσης.
 • Η αξιοποίηση του 3Δ μοντέλων σε θέματα διάγνωσης και ανταπόκρισης σε εξωγενείς παράγοντες όχλησης και επιβάρυνσης.
 • Η διεύρυνση της ικανότητας εφαρμογής των μεθόδων ψηφιοποίησης στις ανάγκες της υλικής και άυλης υπόστασης των πολιτιστικών έργων / τεκμηρίων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να:

 • Αντιληφθούν τη διεπιστημονική προσέγγιση και το εύρος των εφαρμογών  των τεχνολογιών τρισδιάστατων γραφικών υπολογιστή στην αποκατάσταση – προβολή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
 • Επιλέγουν την κατάλληλη ψηφιακή μέθοδο για τη διατήρηση και ανάδειξη του υπό διαχείρηση υλικού τεκμηρίωσης.
 • Γνωρίζουν και να είναι σε θέση εφαρμόσουν διεθνή πρότυπα τρισδιάστατης ψηφιοποίησης της πολιτισμικής πληροφορίας και των δεδομένων των διαδικασιών συντήρησης – αποκατάστασης.
 • Γνωρίζουν τις δυνατότητες και τα όρια των ψηφιακών εφαρμογών τεκμηρίωσης και υποστήριξης εργασιών και διαδικασιών συντήρησης – αποκατάστασης.