Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 7040

Semester:

7ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Στεφάνια Χλουβεράκη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος

Οι βασικές αρχές για τη συγκρότηση και τη διδασκαλία του μαθήματος είναι:

 • Περιγραφή του σκοπού, του χαρακτήρα και της συγκρότησης των τριών επιπέδων μιας μελέτης  (τεκμηρίωση – διάγνωση – συντήρηση) με βάση τεχνικά & επιστημονικά κριτήρια, αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Εισαγωγή της έννοιας του διαγράμματος ροής σε μια μελέτη (καθορισμός του προβλήματος, μεθοδολογία προσέγγισης, τι προηγείται, τι έπεται, πως συνδυάζονται οι πληροφορίες, πως προκύπτουν τα συμπεράσματα).
 • Παρουσίαση των επί μέρους σταδίων και ενοτήτων της μελέτης συντήρησης.
 • Μεθοδολογική ανάλυση για το συνδυασμό και τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων από τα στάδια αυτά για την αποκάλυψη της παθολογίας και την διατύπωση προτάσεων συντήρησης:
  • Αναγνώριση των υλικών κατασκευής. Ανάλυση – εξέταση των υλικών κατασκευής και των προϊόντων διάβρωσης. Τεκμηρίωση της παθολογίας, μορφές φθοράς. Μελέτη του περιβάλλοντος, εντοπισμός των παραγόντων φθοράς. Συσχέτιση των παραγόντων του μικρο-περιβάλλοντος και των τύπων της φθοράς για την ερμηνεία της παθολογίας. Προσομοίωση συνθηκών στο εργαστήριο. Διάγνωση. Προτάσεις επεμβάσεως. Εργαστηριακές δοκιμές τεχνητής γήρανσης για τον έλεγχο των προτάσεων. Πιλοτικές δοκιμές πεδίου για τον έλεγχο των προτάσεων. Τεχνικές εφαρμογής. Παρακολούθηση μετά την εφαρμογή.
 • Βιβλιογραφική έρευνα, αποδελτίωση πηγών.
 • Οργάνωση τη εργασίας.
 • Διαχείριση του υλικού. Σύνταξη του Τεύχους της μελέτης.

Εκπόνηση Μελέτης (Project)

 • Παρουσίαση και σχολιασμός χαρακτηριστικών παραδειγμάτων μελετών που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών (φορητές εικόνες, εικαστικά έργα, τοιχογραφίες, μνημεία, αρχειακό υλικό).
 • Μελέτη περιπτώσεων (case studies

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι διδασκόμενοι τον τρόπο με τον οποίο θα συνθέσουν τις ποικίλες γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τα διάφορα γνωστικά πεδία που συνεισφέρουν στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ώστε να είναι σε θέση, εξετάζοντας ένα πολιτισμικό τεκμήριο, να καταλήξουν σε διάγνωση και να διατυπώσουν με ορθό τρόπο προτάσεις επέμβασης.

 Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Κατανόηση των απαιτήσεων μίας μελέτης συντήρησης.
 • Κατανόηση – ανάλυση των επιμέρους ενοτήτων που συνθέτουν τη μελέτη συντήρησης.
 • Δυνατότητα μεθοδικής προσέγγισης των επί μέρους σταδίων ανάλογα με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
 • Δυνατότητα επεξεργασίας και συσχετισμού των αποτελεσμάτων από τις ποικίλες μετρήσεις, αναλύσεις και εξετάσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Δυνατότητα στάθμισης των επί μέρους συμπερασμάτων για τη διατύπωση τελικών προτάσεων επεμβατικού και προληπτικού χαρακτήρα.
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε επιστημονικές πηγές και επεξεργασία αυτών.
 • Δυνατότητα οργάνωσης και σύνταξης της μελέτης.
 • Η κατανόηση της συνδυαστικής  προσέγγισης του τρίπτυχου διάγνωση –τεκμηρίωση –συντήρηση μέσα από την παρουσίαση χαρακτηριστικών  παραδειγμάτων μελετών συντήρησης σε εικαστικά έργα και μνημεία.
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τον συνδυασμό  επί μέρους συμπερασμάτων για τη διατύπωση τελικών προτάσεων.
 • Ευαισθητοποίηση των σπουδαστών στην τεκμηριωμένη άποψη.