Γενικές Αρχές και Θεωρία Συντήρησης

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 2030

Semester:

2ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Βασιλική Κόκλα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στις βασικές έννοιες της συντήρησης και αποκατάστασης. Παρουσιάζεται η έννοια της διατήρησης των υλικών καταλοίπων ώστε να καθοριστεί το αντικείμενο της συντήρησης. Αναλύονται οι βασικές διαδικασίες της συντήρησης: επεμβατική και προληπτική συντήρηση, διατήρηση, αποκατάσταση, τεκμηρίωση, εξέταση, ανάλυση, μελέτη, διάγνωση, στερέωση, καθαρισμός, αισθητική αποκατάσταση, εκτίμηση κινδύνων. Παρουσιάζονται οι δραστηριότητες, η εκπαίδευση και το επάγγελμα του συντηρητή ώστε το μάθημα να οδηγηθεί στην πρακτική της συντήρησης. Με βάση την ιστορική εξέλιξη της συντήρησης και τη διαμόρφωση της φιλοσοφίας και της σύγχρονης δεοντολογίας της συντήρησης παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τα έργα αποκατάστασης. Γίνεται αναφορά στους Παγκόσμιους Οργανισμούς, στο ρόλο τους στην προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς (IIC, ICOM, ICOMOS, ICCROM, UNESCO, TICCIH, κ.ά.) και στις Διεθνείς Χάρτες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (Αθηνών, Βενετίας, Ρώμης, Γρανάδας κτλ.). Τέλος, παρουσιάζεται η συντήρηση στην Ελλάδα: διάρθρωση υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών, νομοθεσία.

Στο σεμινάριο πραγματοποιούνται διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές που είτε εργάζονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, είτε δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα και ακολουθεί συζήτηση με τους φοιτητές ώστε οι τελευταίοι να γνωρίσουν το πεδίο δράσης του συντηρητή. Επίσης, οργανώνονται δημόσιες συζητήσεις (debates), παρουσιάσεις εκ μέρους των φοιτητών –προφορικές και ανακοινώσεις τοίχου- ενώ παράλληλα μέσω του μαθήματος αναπτύσσεται το αρχείο προφορικής ιστορίας της συντήρησης του Τμήματος ΣΑΕΤ με (video) συνεντεύξεις συντηρητών που διαμόρφωσαν την ιστορία της συντήρησης στην Ελλάδα.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

·         Να γνωρίζουν τις έννοιες της συντήρησης και αποκατάστασης

·         Να γνωρίζουν τις δραστηριότητες του συντηρητή

·         Να γνωρίζουν την δεοντολογία της συντήρησης

·         Να γνωρίζουν την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα στον τομέα της συντήρησης.