Πτυχιακή Εργασία Φοιτητών

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 8020

Semester:

8ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

15

Καθηγητές Μαθήματος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών πρέπει να έχουν συνάφεια με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται και προτείνονται για έγκριση, από τους διδάσκοντες των σχετικών μαθημάτων στον αντίστοιχο Τομέα. Μετά την έγκριση τους από τον Τομέα, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.

Ένα θέμα πτυχιακής ανατίθεται, το μέγιστο, σε δύο φοιτητές/τριες, ενώ η επίβλεψη ανατίθεται σε έναν ή κατόπιν αιτιολόγησης, σε δύο διδάσκοντες. Τα θέματα κατά κανόνα είναι ερευνητικού προσανατολισμού, και ως εκ τούτου, περιλαμβάνουν πειραματική εργασία ή δράση πεδίου, εκτός από τα συναφή με τις ανθρωπιστικές επιστήμες θέματα (αρχαιολογία, ιστορία τέχνης) όπου μπορεί να έχει θεωρητικό-βιβλιογραφικό χαρακτήρα.

Η διαδικασία εκπόνησης από την ημερομηνία έγκρισης μέχρι και την προφορική εξέταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η εκπόνηση δύναται να πραγματοποιείται και τους καλοκαιρινούς μήνες, ξεκινώντας από το τέλος του 7ου εξάμηνου σπουδών.

Ο/οι φοιτητές συγγράφουν το τελικό δοκίμιο στο οποίο εκτίθεται το σύνολο του πληροφοριακού υποβάθρου, ο σκοπός της εργασίας και οι εργασίες με κατανοητή οργάνωση, δομή και γλώσσα όπως καθορίζεται στον κανονισμό εκπόνησης.

Η τελική εξέταση γίνεται προφορικά, ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη συνέλευση του Τμήματος και με γνώμονα τη συνάφεια των μελών της με το αντικείμενο.

Ο πλήρης κανονισμός εκπόνησης πτυχιακής έχει συνταχθεί με σαφήνεια από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η  εκπόνηση της  πτυχιακής εργασίας αποσκοπεί στην εμβάθυνση των φοιτητών σε επιλεγμένα ζητήματα, έννοιες ή/και προβλήματα που έχουν είτε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ή αποτελεί ζήτημα προς μελέτη σε ερευνητικό επίπεδο. Η Πτυχιακή εργασία έχει ως σημαντικό στόχο, την ωφέλεια του φοιτητή σε ζητήματα σχεδιασμού έρευνας, ώστε να αποκτήσει ή/και να ενισχύσει το υπόβαθρό του με νέες γνώσεις, πρακτικές ή/και ιδέες στον ευρύτερο χώρο της μελέτης, της συντήρησης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μετά την περάτωση της πτυχιακής εργασίας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Καταστρώνουν ένα εφαρμόσιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις ευέλικτο σχέδιο (πλάνο) μελέτης όλων των σταδίων της εργασίας τους.

·         Αναζητούν στον πληρέστερο δυνατό βαθμό την αναγκαία πληροφορία από την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

·         Εκτελούν αυτόνομα τις εργαστηριακές/πειραματικές διαδικασίες που απαιτούνται ή/και προβλέπονται.

·         Εκτελούν και τα αναλυτικά στάδια της εργασίας να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.

·         Εμπορούν να επιτυγχάνουν τον σκοπό της πτυχιακής τους εργασίας μέσω συνθετικής διαδικασίας.

·         Συνάγουν συμπεράσματα που θα αποδεικνύουν τη χρησιμότητα της εργασίας τους στο ευρύτερο πεδίο της συντήρησης.