Συντήρηση Έργων Γλυπτικής (Α’1)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 8010Α1

Semester:

8ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Βασιλική Αργυροπούλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος ο φοιτητής διδάσκεται τη γλυπτική τέχνη, γνωρίζει τις αξίες ενός έργου και εξοικειώνεται με τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων προερχομένων από μακροχρόνιες φυσικές επιδράσεις ή βίαιες επεμβάσεις.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος,  ο φοιτητής ασκείται πάνω σε έργα γλυπτικής από διάφορα υλικά, όπως είναι το μάρμαρο, το μέταλλο, το ξύλο, το κεραμικό και ο γύψος. Εκπαιδεύεται στη διεξαγωγή με επιστημονική μεθοδολογία της μελέτης συντήρησης για τη τεκμηρίωση της τεχνολογίας κατασκευής και της κατάστασης διατήρησης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στο χώρο της γλυπτικής τέχνης, εμφυσώντας του τις αξίες ενός έργου και υποδεικνύοντάς του μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων προερχομένων από μακροχρόνιες φυσικές επιδράσεις ή βίαιες επεμβάσεις.

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων για τη διαχείριση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των έργων γλυπτικής λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες τους και τα χαρακτηριστικά του χώρου έκθεσής τους.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Αντιμετωπίζουν τα έργα γλυπτικής όχι απλά ως υλικά προς συντήρηση, αλλά ως έργα τέχνης και να αντιμετωπίζουν με σεβασμό την αισθητική και την ιστορική τους αρτιότητα.
  • Ερευνούν, να κρίνουν, να αξιολογούν και να σχεδιάσουν τις επεμβάσεις συντήρησης με σεβασμό και υπευθυνότητα
  • Αναγνωρίζουν τους τύπους φθοράς και να τους συσχετίζουν με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος έκθεσης.
  • Διεξάγουν με επιστημονική μεθοδολογία τη μελέτη συντήρησης έργων γλυπτικής, τεκμηριώνοντας τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και την κατάσταση διατήρησης και συσχετίζοντάς τα με τις αξίες που εμπεριέχουν.