Συντήρηση Φωτογραφίας και Έργων Τέχνης σε Χαρτί (Β’)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 7030Β

Semester:

7ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

8

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

Βασιλική Κόκλα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία

Με αφετηρία μια σειρά εφαρμογών σε αυθεντικά αντικείμενα οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν:

α) την ιστορική αναδρομή των τεχνικών αναπαραγωγής των εικόνων (χαρακτικών και φωτογραφιών),

β) την τεχνολογία κατασκευής της εικόνας και τα συστατικά της υλικά,

γ) τις κυριότερες τεχνικές ζωγραφικής σε χαρτί και τα υλικά που χρησιμοποιούνται,

δ) τη σχετική ορολογία για την παθολογία και τους τεχνικούς όρους,

ε) τη διάγνωση των φθορών και τους μηχανισμούς αλλοίωσης της εικόνας,

στ) το φάσμα των επεμβάσεων αποκατάστασης και το θεωρητικό τους υπόβαθρο (μηχανικές και χημικές επεμβάσεις),

ζ) τα κριτήρια επιλογής των επεμβάσεων,

η) τη μεθοδολογία εφαρμογής των επεμβάσεων και

θ) τη δεοντολογία που διέπει τις επεμβάσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

 Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει μία σειρά εργαστηριακών ασκήσεων μέσα από τις οποίες οι φοιτητές/τριες:

α) θα γνωρίσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό,  

β) θα έρθουν σε επαφή με τα εργαλεία και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων.

γ) θα γνωρίσουν τη μεθοδολογία των επεμβάσεων,

δ) θα εξασκήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την άριστη εφαρμογή των επεμβάσεων.

ε) θα δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων. 

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνεται και η τελική γραπτή έκθεση των επεμβάσεων που εφαρμόστηκαν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν:

1) το πλήρες φάσμα των τεχνικών χαρακτικής, μηχανικής αναπαραγωγής εικόνων, εκτύπωσης φωτογραφιών και των ζωγραφικών έργων σε χαρτί,

2) τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε κατηγορία ως προς τη συμπεριφορά, τους παράγοντες και τους μηχανισμούς φθοράς που αναπτύσσονται,

3) το πλήρες φάσμα των επεμβάσεων συντήρησης που εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες,

4) το θεωρητικό υπόβαθρο των επεμβάσεων.

Παράλληλα οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν την ικανότητα επιλογής των ορθών, κατά περίπτωση, επεμβάσεων με βάση την τεχνολογία δημιουργίας της εικόνας και των φθορών που εμφανίζονται ώστε να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.