Τεκμηρίωση και Ψηφιακές Εφαρμογές στη Συντήρηση

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 3030

Semester:

3o Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Δημήτριος Χ. Μακρής

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα παρέχεται με τη μορφή του συνθετικού μαθήματος, όπου  αναπτύσσονται οι παρακάτω ενότητες :

‒    Μέθοδοι και πρότυπα τεκμηρίωσης των διαδικασιών συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης . Ηλεκτρονική vs. παραδοσιακής τεκμηρίωσης. Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς CIDOC-CRM  (πρότυπο ISO 21127:2006) της Επιτροπής Τεκμηρίωσης του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Το CIDOC-CRM στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης.

‒    Ανασκόπηση σχημάτων περιγραφικών και δομικών μεταδεδομένων (descriptive and structural  metadata schemas) για την πολιτισμική κληρονομιά και τη συντήρηση (Object ID,  VRA Core Categories, Dublin Core).

‒    Τεκμηρίωση και ορολογικά συστήματα. Ελεγχόμενα λεξιλόγια, συστήματα ταξινόμησης ορολογίας, και ιεραρχικά δομημένοι θησαυροί όρων ( ΑΑΤ, ICONCLASS).

‒    Οντολογίες, σημασιολογική αναπαράσταση και διασύνδεση δεδομένων.

‒    Τεχνολογίες διαδικτύου και σημασιολογικός ιστός (semantic web). Εφαρμογές στη συντήρηση.

‒    Πληροφοριακά συστήματα στον πολιτισμό και τη συντήρηση. Συστήματα αναπαράστασης γνώσης.

‒    Ζητήματα διαχείρισης ψηφιακού υλικού, πνευματικά δικαιώματα (IPR) και άδειες χρήσης (Creative Commons, Gnu).

‒    Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων , Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Ανάλυση απαιτήσεων.

‒    Μοντέλα συγκρότησης πληροφοριών , μοντελοποίηση και μηχανισμοί αφαίρεσης. Εννοιολογική Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων. Το Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

‒    Εφαρμογές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συστήματα διαχειριστικής και πολιτισμικής τεκμηρίωσης. Εφαρμογές στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

‒    Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας. Εφαρμογές στον πολιτισμό και τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

‒    Εφαρμογές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας στην τεκμηρίωση, διαγνωστική εξέταση, συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

 Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο εφαρμογές της πληροφορικής στον πολιτισμό και ειδικά στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Όπως συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, επεξεργασίας εικόνας, πολυμεσικές εφαρμογές καθώς και συστήματα ψηφιακής τεκμηρίωσης, εφαρμογή προτύπων στην τεκμηρίωση, θησαυρούς και συστήματα διαχείρισης ορολογίας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να:

‒    Αντιληφθούν τη διεπιστημονική προσέγγιση και το εύρος των εφαρμογών  των τεχνολογιών πληροφορικής στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,

‒    Γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα για την τεκμηρίωση της πολιτισμικής πληροφορίας και των δεδομένων των διαδικασιών συντήρησης,

‒    Κατανοούν την αρχιτεκτονική των συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ανάλυση απαιτήσεων, οντολογίες,  σημασιολογική αναπαράσταση και διασύνδεση δεδομένων)

‒    Γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το ισχύον καθεστώς σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών χρήσης ψηφιακού περιεχομένου,

‒    Κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν την ανάλυση και σύνθεση των ψηφιακών φωτογραφικών εικόνων.

‒    Κατανοούν τη σηµασία της χρωµατικής εξισορρόπησης των ψηφιακών συσκευών και να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των σχετικών προγραµµάτων.

‒     Γνωρίζουν τις δυνατότητες και περιορισμούς  της  επεξεργασίας ψηφιακών φωτογραφικών εικόνων και να είναι σε θέση να χειρίζονται το λογισμικό  ψηφιακής επεξεργασίας Photoshop ή αντιστοίχων.

‒     Έχουν δεξιότητα στη βελτιστοποίηση των ψηφιακών φωτογραφικών αρχείων και της εκτύπωσής τους σε ψηφιακούς εκτυπωτές.

‒     Γνωρίζουν τις δυνατότητες και τα όρια των ψηφιακών εφαρμογών τεκμηρίωσης και υποστήριξης εργασιών και διαδικασιών της συντήρησης .