Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνικές Αποτύπωσης

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 2060

Semester:

2ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Ελένη Κανετάκη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην μεθοδολογία και την ανάλυση της μετρητικής και σχεδιαστικής αποτύπωσης, καθώς και της τεκμηρίωσης αντικειμένων/δομικών μελών που προέρχονται από αρχιτεκτονικά μνημεία, αλλά και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά τη διάρκεια των θεωρητικών διαλέξεων πραγματοποιούνται αναφορές τόσο στα κατάλληλα όργανα, όσο και στη μεθοδολογία των τεχνικών αποτύπωσης, είτε πρόκειται για τη συμβατική (αναλογική), είτε για την ψηφιακή. Οι φοιτητές εισάγονται στη διαδικασία & μεθοδολογία των βασικών αναλογικών και ψηφιακών τεχνικών και μέσων σχεδίασης, στη σχεδιαστική απεικόνιση λεπτομερειών, στη φωτογραφική τεκμηρίωση και στην αντίστροφη μοντελοποίηση.

Χρήση ΤΠΕ για την αποτύπωση και ψηφιακή μοντελοποίηση αντικειμένων και μνημείων με τη χρήση φωτογραμμετρίας και σύγχρονων λογισμικών, που παράγουν τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής ακρίβειας.

Αποτύπωση και τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων με χρήση μοντελοποίησης βάσει εικόνας.

Οι φοιτητές θα επιλέγουν τα αντικείμενά τους εάν δυνατόν, από αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Αθήνας, όπως και από άλλα Μουσεία του Ελληνικού χώρου.

Τα θέματα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν κατανόηση και ανάπτυξη συνδυαζόμενων ψηφιακών περιβαλλόντων δημιουργίας και επιμέλειας ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων, ζητήματα που θα αναπτυχθούν εκτενώς σε μαθήματα των επόμενων εξαμήνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της αποτύπωσης φορητών αντικειμένων και κτηρίων με στόχο τη συλλογή και καταγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διάγνωση της παθολογίας και την τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης των μνημείων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:

 ·         Η εφαρμογή διαφορετικών αναλογικών και  ψηφιακών τεχνικών αποτύπωσης,

·         Προγραμματισμός της ροής των εργασιών κατά την αποτύπωση και τις εργασίες υπαίθρου,

·         Καταγραφή των διαφορετικών υλικών δομής του μνημείου ή του αντικειμένου και σχεδιαστική απεικόνιση αυτών,

·         Αποτύπωση της παθολογίας των υλικών.

Περίγραμμα

Το μάθημα στοχεύει αρχικά στην ανάλυση της διαδικασίας αποτύπωσης και τεκμηρίωσης, είτε συμβατικά είτε με χρήση εξειδικευμένων οργάνων, και στη μεθοδολογία των ενεργειών αποτύπωσης. Επίσης περιλαμβάνει την εισαγωγή των βασικών αναλογικών και ψηφιακών τεχνικών και μέσων σχεδίασης, στη σχεδιαστική απεικόνιση λεπτομερειών, στη φωτογραφική τεκμηρίωση.
Ακολούθως γίνεται χρήση ΤΠΕ για την ψηφιακή αποτύπωση σύγχρονων λογισμικών που παράγουν δισδιάστατα μοντέλα υψηλής ακρίβειας, με σκοπό την αποτύπωση και τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων με χρήση διανυσματικών γραφικών. Εισαγωγή στις έννοιες και μεθοδολογίες ψηφιακής τεκμηρίωσης και μοντελοποίησης.
Οι φοιτητές επιλέγουν 1 αντικείμενο μικρών διαστάσεων (έως 30 εκατοστά) με εμφανείς τις φθορές στο υλικό και 1 αντικείμενο από αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Αθήνας (προτάθηκε η σχετική παροχή υλικού από τους διδάσκοντες- επιτύμβιες στήλες Κλασικής περιόδου με εμφανείς τις φθορές στο σύνολο του γενικού περιγράμματος της μαρμάρινης στήλης, καθώς και στην απεικόνιση των ανθρώπινων μορφών που εμφανίζονται).
Τα θέματα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν κατανόηση και ανάπτυξη συνδυαζόμενων ψηφιακών περιβαλλόντων δημιουργίας και επιμέλειας ψηφιακών δισδιάστατων μοντέλων γεωμετρικής και σημασιολογικής πληροφορίας.
Εφαρμογή εξειδικευμένων λογισμικών μέσω εργαστηριακών θεμάτων αύξουσας πολυπλοκότητας.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ανά διδακτική εβδομάδα)
1. Αρχιτεκτονική – Σχεδιαστική Μετρητική Αποτύπωση. Η μέθοδος, τα εργαλεία, παραδείγματα.
2. Η σημασία του σκαριφήματος και η απόδοση των μετρήσεων στις αποτυπώσεις. Παραδείγματα για τους συντηρητές.
3. Παρουσίαση 1ης άσκησης. Επιλογή αντικειμένων και εργασία ατομική.
4. Το Σχέδιο ως εργαλείο απεικόνισης και παροχής πληροφοριών. Ασκήσεις Αποτυπώσεων. Παραδείγματα. Διορθώσεις.
5. Ασκήσεις Αποτυπώσεων. Παραδείγματα. Διορθώσεις. Συνολική παρουσίαση και αξιολόγηση των παραδοτέων.
6. Ασκήσεις αποτυπώσεων. Αντικείμενα τέχνης αρχαιολογικού, ιστορικού χαρακτήρα.
7. Παρουσίαση 2ης άσκησης. Επιλογή αρχαιολογικών τεμαχίων και εργασία ατομική.
8. Ασκήσεις Αποτυπώσεων. Παραδείγματα. Διορθώσεις. Καταγραφή φθορών & τεκμηρίωση
9. Ασκήσεις Αποτυπώσεων. Παραδείγματα. Διορθώσεις. Καταγραφή φθορών & τεκμηρίωση. Συνολική παρουσίαση και αξιολόγηση των παραδοτέων.
10. Παρουσίαση 3ης άσκησης. Επεξηγήσεις σχετικά με τη χρήση σχεδιαστικού διανυσματικού προγράμματος απεικόνισης και μοντελοποίησης
11. Ασκήσεις Αποτυπώσεων. Επεξεργασία της 2ης άσκησης και μετατροπή της σε ψηφιακό αρχείο μέσω εφαρμογής σχεδιαστικών προγραμμάτων Παραδείγματα. Διορθώσεις.
12. Ασκήσεις Αποτυπώσεων. Επεξεργασία της 2ης άσκησης και μετατροπή της σε ψηφιακό αρχείο μέσω εφαρμογής σχεδιαστικών προγραμμάτων Παραδείγματα. Διορθώσεις.
13. Παρουσιάσεις και τελική βαθμολογία.