Επαγγελματική Διαχείριση στη Συντήρηση

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 8040

Semester:

8ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Προαιρετικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Άννα Καρατζάνη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό αναλύονται διεξοδικά οι έννοιες και οι πτυχές που συνδέονται με την τέχνη, τη συλλεκτική δραστηριότητα, την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ενδεικτικά:

  • Τι συνιστά αντικείμενο μια συλλογής.
  • Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν ένα άνθρωπο να συλλέγει πολιτιστικά αγαθά, πως λειτουργεί, ποιες είναι οι προθέσεις και τα κίνητρα ενός συλλέκτη.
  • Ποια είναι η σημασία των συλλογών, πως συγκροτούνται και ποιες οι διαδικασίες που την χαρακτηρίζουν.
  • Τι καθορίζει και πως διαμορφώνεται η αξία ενός αντικειμένου και πως η αξία συνδέεται με την ποιότητα, αυθεντικότητα και κατάσταση του αντικειμένου.
  • Πως λειτουργεί η ασφάλιση, η μεταφορά και φύλαξη των έργων τέχνης.
  • Σε ποιες πτυχές των δραστηριοτήτων προκύπτει η εμπλοκή του επαγγέλματος του συντηρητή.
  • Θέματα κοστολόγησης εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στη σύνδεση των φοιτητών με τον ευρύτερο χώρο της αγοράς τέχνης, τους τρόπους διακίνησης, τα εμπλεκόμενα συναφή επαγγέλματα, και να  τους μεταδώσει τις αρχές, τους σκοπούς και τη φιλοσοφία λειτουργίας ενός εμπορικού οργανισμού. Η κατανόηση θεμάτων που αφορούν στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, τη συλλεκτική δραστηριότητα και τις διαδικασίες που τη χαρακτηρίζουν, την οργάνωση και διαχείριση μιας επιχείρησης αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία μιας επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ως μαθησιακά αποτελέσματα αναμένονται η απόκτηση αντίληψης της αγοράς και των πεδίων που την χαρακτηρίζουν, της χρησιμότητας και εμπλοκής του επαγγέλματος του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στη διάσωση και προστασία, μελέτη και τεκμηρίωση, την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και τέλος με ποιο τρόπο η άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας μπορεί να γίνει μεθοδικά, με ασφάλεια και να καταστεί βιώσιμη.